eBGDADP. M.Harm.Harm.P. M.Harm.1=1195142Intro5735544357355Harm.Harm.4573555111212full101012121012105P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.Harm.657355757355857535½P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.95353510573551157355Harm.P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.125735½135½35351457355Harm.P. M.Harm.P. M.1557355165540013fullP. M.Harm.1710131012full101310121012½(12)101210128533331857355Harm.P. M.Harm.19573552010101010101021(10)(10)1010101010101010101033Harm.P. M.Harm.22(10)(10)1010101000032300099524MelodyRiff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.255735526573552757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.2857355295735530Fill 157355P. M.Harm.P. M.Harm.31353535532Riff A1573553357355P. M.Harm.345735535Fill 2575½536(5)3¼XXXX5P. M.Harm.P. M.Harm.37Riff A157355385735539533537740Chorus66554433412231532042(2)575754335007744Rhy. Fig. 2A6655443345222315320P. M.Harm.46(end Rhy. Fig. 2A)35355473530548Riff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.495735550573555157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.525735553573555457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.555735556573555757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.585735559573556057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.615735562573556357355P. M.645735765BridgeRiff D571057665654767571057681056755557full69Solo557full7full7full7full7full557full55707full557full557full557full557full557full557full557full55717full557full557full585755885508full3725654573Riff E35835743432575358357634325773583578343257935835803432781Riff D 3 1/2 times57105782565478357105784565478557105786565478757105788Riff F75654618983105116127509035033506191831051161275092350335061938310511612750943503350619583105116127509635033500979899100101Half time feel10210310410510610710810911011111211311411511677117ChorusRhy. Fig. 2A6655443311822231532011935355120Rhy. Fill 2353577121665544331222223153201233535512435357712566554433126222315320127353551283535771296655443313022231532013135355Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.13235355133End Solos and FillsRiff A15735513457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.135573551365735513757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.138573551395735514057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.141573551425735514357355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.144573551455735514657355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.1475735514857355149Riff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.150573551515735515257355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.153573551545735515557355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.156573551575735515857355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.159573551605735516157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.162573551635735516457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.165Riff A1573551665735516757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.168573551695735517057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.1715735517257355173Riff A157355P. M.Harm.17457355Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationAdd annotation142 Add annotationAdd annotation143 Add annotationAdd annotation144 Add annotationAdd annotation145 Add annotationAdd annotation146 Add annotationAdd annotation147 Add annotationAdd annotation148 Add annotationAdd annotation149 Add annotationAdd annotation150 Add annotationAdd annotation151 Add annotationAdd annotation152 Add annotationAdd annotation153 Add annotationAdd annotation154 Add annotationAdd annotation155 Add annotationAdd annotation156 Add annotationAdd annotation157 Add annotationAdd annotation158 Add annotationAdd annotation159 Add annotationAdd annotation160 Add annotationAdd annotation161 Add annotationAdd annotation162 Add annotationAdd annotation163 Add annotationAdd annotation164 Add annotationAdd annotation165 Add annotationAdd annotation166 Add annotationAdd annotation167 Add annotationAdd annotation168 Add annotationAdd annotation169 Add annotationAdd annotation170 Add annotationAdd annotation171 Add annotationAdd annotation172 Add annotationAdd annotation173 Add annotationAdd annotation174 Add annotationChange tuning (R)