eBGDADP. M.Harm.Harm.P. M.Harm.1=1195142Intro5735544357355Harm.Harm.4573555111212full101012121012105P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.Harm.657355757355857535½P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.95353510573551157355Harm.P. M.Harm.Harm.P. M.Harm.125735½135½35351457355Harm.P. M.Harm.P. M.1557355165540013fullP. M.Harm.1710131012full101310121012½(12)101210128533331857355Harm.P. M.Harm.19573552010101010101021(10)(10)1010101010101010101033Harm.P. M.Harm.22(10)(10)1010101000032300099524MelodyRiff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.255735526573552757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.2857355295735530Fill 157355P. M.Harm.P. M.Harm.31353535532Riff A1573553357355P. M.Harm.345735535Fill 2575½536(5)3¼XXXX5P. M.Harm.P. M.Harm.37Riff A157355385735539533537740Chorus66554433412231532042(2)575754335007744Rhy. Fig. 2A6655443345222315320P. M.Harm.46(end Rhy. Fig. 2A)35355473530548Riff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.495735550573555157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.525735553573555457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.555735556573555757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.585735559573556057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.615735562573556357355P. M.645735765BridgeRiff D571057665654767571057681056755557full69Solo557full7full7full7full7full557full55707full557full557full557full557full557full557full557full55717full557full557full585755885508full3725654573Riff E35835743432575358357634325773583578343257935835803432781Riff D 3 1/2 times57105782565478357105784565478557105786565478757105788Riff F75654618983105116127509035033506191831051161275092350335061938310511612750943503350619583105116127509635033500979899100101Half time feel10210310410510610710810911011111211311411511677117ChorusRhy. Fig. 2A6655443311822231532011935355120Rhy. Fill 2353577121665544331222223153201233535512435357712566554433126222315320127353551283535771296655443313022231532013135355Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.13235355133End Solos and FillsRiff A15735513457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.135573551365735513757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.138573551395735514057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.141573551425735514357355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.144573551455735514657355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.1475735514857355149Riff A157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.150573551515735515257355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.153573551545735515557355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.156573551575735515857355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.159573551605735516157355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.162573551635735516457355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.165Riff A1573551665735516757355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.168573551695735517057355P. M.Harm.P. M.Harm.P. M.Harm.1715735517257355173Riff A157355P. M.Harm.17457355Change tuning (R)