eBGDAE1=175XXXXX2320000442001220XXXXXXXXXXXX02220XXXXXXXXXX323200XXXXXXXXXX4506001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX723200XXXXXXXXXX0222002220008001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX923200XXXXXXXXXX02220022200010001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX1123200XXXXXXXXXX02220022200012001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX1323200XXXXX022200505050505140505050505050515050505050505051605050505050505170505050505050518193x202103½022001220XXXXXXXXXXXX02220XXXXXXXXXX233x2320023200XXXXX02220XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2422424424442244422444224442252444226Bridge0505050505050527050505050505052805050505050505290505050505050530313x323303½034005353x1,203½03633722424424442244422444224442382444239001220XXXXXX02220XXXXX2320040XX41001220XXXXXX02220XXXXX23200424344Flute Solo001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX452320023200XXXXX0222002220XXXXXXXXXX46001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX472320023200XXXXX0222002220XXXXXXXXXX48001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX492320023200XXXXX0222002220XXXXXXXXXX50001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX512320023200XXXXX0222000000052Guitar Solo2½2½002½2½002½2½53(2)0½02½2½00002½2½00542½2½00002½2½00002½2½0055002½2½00002½2½0000561512151214½14½141412125714½14½1414121214½14½141412125814½14½1414121214½14½141412125914141460Interlude61626364001220XXXXXX02220XXXXX653x23200XXXXX02220XXXXX66001220XXXXXX02220XXXXX6723200XXXXX02220XXXXX68001220XXXXXX02220XXXXX6923200XXXXX02220XXXXX70001220XXXXXX02220XXXXX7123200XXXXX02220XXXXX72001220XXXXXX02220XXXXX7323200XXXXX02220XXXXX7422424424442244422444224442752444276001220XXXXXX02220XXXXX23200772320023200XXXXX0222078001220XXXXXXXXXXXX0222002220XXXXXXXXXX7912x2320023200XXXXX0222002220XXXXXXXXXX