1=100BDxHSxHBDxHBDS(oH)442(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)3(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)4(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)5(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)6(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)7(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)8(xH)BD(xH)(xH)S(xH)LFTSLFTSLFTSLFTS9CC(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)10SC(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)S11(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)12(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)S(xH)BD(xH)SS13CC(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)14(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)15(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)16(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BDLTLTHFTLFT17CC(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)18(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)19(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)20(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)21(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)22(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)23(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(oH)2410x(xH)BD(xH)(xH)S(xH)(xH)BD(xH)BD(xH)S(xH)(xH)