1=181442Intro.-1Pleasedon'tsay3Youarela-zy4da-ttehon-5touwacra-zy6haku-chou-ta-7chiwasoumi-8e-ikodena-to-BA-9TA-shisu-rundesua-10hon-nouni11juu-junchuu-jitsu12hon-roumo13juu-juushou-chi14zen-to-you-15youda-shida-16ka-ta-nikyu-u-rama17ke-shi-undesuicha-18Intro.-219202122232425ko-26Anomedeshi-k-ka-27rimi-sa-da-me-teyu-28ki-sa-kichi-zu-jo-29uMA-A-KUshi-te30313233chi-34ka-mi-chia-re-ba35so-regao-u-douha-36sho-re-rutsu-ba-sa37moa-re-bajou-tou38394041YA-42BBAtsu-mewa-re-43taGU-44RUUdeho-shuushi-45taso-46reda-kede47na-n-kata-48sse-i-kan49dai-ji50nanowaji-bu-51nka-52wa-i-ga-ruko-53toji-54bu-nwoa-55i-sa-na-kyahi-56tomoa-i-57se-nai58CPleasedon'tsay59Youarela-zy60da-ttehon-61touwacra-zy62nouaruta-63kawasoumi-64e-ikonina-to-PI-65K-ka-ku-sundesuKU66sou-zouni67i-sshou-ken-mei68gen-jitsuwa69ze-ttai-zetsu-mei70ha-tten-to-71chuuda-shida-72ka-fu-niPI-raiC-73CHIzu-re-rundesuha-74Intro.-2 (2)75767778798081so-82A2nomeniu-tsu-ra-83na-ida-keda-tteya-84ru-kiwaME-E-TA-85Afu-ri-ki-t-te86878889i-90tsu-de-moze-n-ryo-91kudeyu-me-mi-teso-92nob-unze-n-ryo-93kudene-mu-t-te94959697YA-98B2RIcho-iya-se-99tachou-100shi-zu-i-teku-101ttaso-102reda-kede103na-n-dehai-104boku-ka-n105su-ka-sa-106zunimo-ku-hyo-107uka-108hou-shu-u-seishi-109tejuu-110na-nniri-111n-ki-ou-he-n112shichi-hen-gega113ka-chi114C2Pleasedon'tsay115Youarela-zy116da-ttehon-117touwacra-zy118ku-jaku-ta-119chiwasouko-120kotouto-zoi-ki121bimi-se-rundesuwo122go-zou-roppu123man-shinmai-shin124gan-bouwa125sou-shinrei-jin126yuu-wakuta-127hatsuda-shida-128ka-ya-nii-rakeshi129ku-ke-cha-undesuda-130D131132133134135136137138E139140141142143144145146147148149150151152153YA-154D.S. to BBAma-sa-kaRed155Pointi-156yaGI-RIKU-RI-157Aso-158reda-kede159na-n-tezen-160nou-ka-n161da-i-ji162nanowaji-bu-163nmi-164to-me-te-kuko-165toji-166bu-nwoyu-167ru-sa-na-kyahi-168tomoyu-ru-169se-nai170Coda24171C'Pleasedon'tsay44172Youarela-zy173da-ttehon-174touwacra-zy175haku-chou-ta-176chiwasoumi-177e-ikodena-to-BA-178TA-shisu-rundesua-179hon-nouni180juu-junchuu-jitsu181hon-roumo182juu-juushou-chi183zen-to-you-184youda-shida-185ka-ta-nikyu-ramau-186ke-ishi-cha-undesu187Ending188189190191192193194195