1=23044234567891011donna()FI12KUSHON()sae()13moshi()nogu()14Wonder()land()15go()nin()ga16yore()baki()17so()uten()18gai()19a()ri()no20mama()woka()21kito()meta()22nikki()chou()23o()chi()tsui24tenan()kayo()25meta()monja()26nai()konna5427()ha()jazu4428nakatta2930HAI31sugiruHAI32SUKUURUDEIZU3334So35veryFan36tasticWorld3738u39reshiigo40santano41shiikouni42san3443Whatwillhappen4444ashita45noJIPEE46niwa47nanigaka48karete49irun50darou51kyounoHAATO52kyounoBII53TOmouga54MAX55mainichi56souomotte57kitayo58kise59kikono60ushinsu61kokoshi62waide63momato64renaishinji65ruyoOur66LuckyGoes67On!!6869707172737475nadonAA76TOkanimo77kenaiFun78nyFaces79gonin()no80gokankan()jousu()81naohya()kumen()82sou()()83kai()wa()mi84taini()tori()85aita()matta()86shash()in()87ni()shi()te88moooi()namin()89naPII()SU()90SAIN()sono5491()to()o4492ridatta!!9394nai95temohei96kidatta9798So99veryPea100cefulWorld101102at103takaion104gakutona105kadatma106ta34107Whatwillhappen...!?44108mirai109noINFA110DAAwa111douiukaoke112shikiwo113utsusun114darou115moshimoHAADO116nagenjitsu117nikatbutsu118tara119okininoFUREEZU120kuchizu121samuyo122yuu123kiaiya124bakka125utatet126ruwa127tatashi128chinandashi129daijoubu130OurDreamsCome131True!!132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151Maieshka152miena153imufuriku154yoyuunai155Isemadei156ippai157tadasukid158eippai159160161Whatwillhappen162tousto163morNorow!?164oneknows165Butwealways166singOhyeah167Takeit168easy169Whatwillhappen170ashita171noJIPEE172niwa173nanigaka174karete175irun176darou177kyounoHAATO178kyounoBII179TOmouga180MAX181mainichi182souomotte183kitayo184kise185kikono186ushinsu187kokoshi188waide189momato190renaishinji191ruyoOur192LuckyGoes193On!!194195196197198199200201202203