eBGDAE1=1681199242=1206646644436646644664664542536464go108Let's66431424264427643142426442864314242644294253646410810kanae11tai64wa42kore6442kotoare12o64tsu42remo6442moikusode136431424264421464314242ka64ta42ru15yo64ki42tega6442risaniryou16ryou64ga42kura64maa42ashiugodo176431424264421864314242ha42ya42i19mon757575gachi9720konoyonot-sunedesho21jou757575netsu97nosutik22kurime111212nigishi23one64two64three6424wantsuu664zen664664sou664664563563563563563suriiryokushis25o442me442442sou442442331331331331331towabou26ten442442442a442442ge664664664664664s-honte27ma442442442de442442i563563563563563enomerikou28nami664wa664664de664664563563563563563dakikku29ega442wa442442de442442331331331331331okiipu30ha442442442ma442442washi664664664664664dentamute31ara442yo442442be!442hap563pii563da563ke563shiyo32be!!643142426442336431424264423464314242644235425364641083664314242644237643142426442386431424264423942536464hi108hosi40mo64te42kochi6442nodatachi41a64na42deo6442risousorem-426431424264424364314242ip64pon42su44ji64shite42tara6442otooiki45hi64kitto42rura64ma42bigahikado466431424264424764314242kak64ko42i48i757575i9749firuhiruniyorunikenkyuu50shaa757575pen97mosu51tikkatekunie52one64two64three6453wantsuu664zen664664sou664664563563563563563suriiryokushis54o442i442442tou442442331331331331331mowafut55kouun442442442ga442442mi664664664664664nomeno56ma442442442o442442tsuka563563563563563egamime57os664de664664u664664563563563563563shashuugo-58shin442te442442shou442442331331331331331jiraku59oo442442442do442442main664664664664664punhando60a442shi442442koi!442u563ke563te563tat563rasu61koi6431424264426264314242644263643142426442644253646410865141112912912912912912912912966141112912912912912912912912967141112912912912912912912968442553664P. M.6966444255370454564it664su664mo66471mi6464ru64min64nanote72ko86to108mi119te1210ru131173shit6464ta?64se64nakate74tte86shou108ji119ki1210da131175da6464no64ta64noshiire76mo86ka108na119shii1210mo1311zen77bu64646464is78sho86ne108ji119te1210yo1311nikanru79dat31dat42bu64u42mon53tetechoda8081onetwothree2482wantsuusuriizenryokushissou8384otomewabousou8586tens-hona87gete88maenomeride89ikou90nami664wa664664de664664563563563563563dakikku4491ega442wa442442de442442331331331331331okiipu92ha442442442ma442442washi664664664664664dentamute93ara442yo442442be!442hap563pii563da563ke563shiyo94be!!6431424264429564314242644296643142426442974253646410898643142426442996431424264421006431424264421014253646410810264314242644210364314242644210464314242644210542536464108106=12066466410766466410866466410942536464108110
Shift pitch (R)