1=165442345678910hachimi11tsui12runo1314gogoga15sugi16teku17()18hachimi19tsui20runo2122gogoga23sugi24teku2526MAKARON()()hi27()ko()usen()()to28ke()i()wa()()RAN29()GU-()DO-SHA()()30mu()ne()ga()()KYUN31()to()naru()ho()u32e()()()de33kakeyou3435ega36onohana37saku38sonoshi39taafurete40shimauno41koushinkiMA42KASHI43segi44douiro45noRI46Bonkake47tachi48kyuuwaoka49shibakoyume50tsumatte51ru52535455565758596061hachimi62tsui63runo6465gogowa66nani67aji?6869ha()()()chi()mi70()()()tsu()i71()()()ru()no72()()()()73go()()()go()wa74()()()na()ni75()()()a()ji?76()()()77GARETTOchu78uhajouno79ranekozah80hatorute81koukosoya82ritakatta83koha84jimeyou8586hika87rinoeno88guko89boshitama90chimeniutsu91ruzenbu92garaimiRe93SHIPI94ao95zorairi96deRAP97PINGUsa98reta99sekaiwao100kurimonoake101teiika102na??103michi104niyotramata105ocha106nimaushisho107nega108iKANSUwaDII109setPUUNnisu110sawaPOTnaTII111kimochiTOni112KUKUYURARURU113YUmazeteRA114namimayoyamo115itotemoke116kitto117a118shitamo119haremasuyouni120()121ega122onohana123saku124sonoshi125taafurete126shimauno127koushinkiMA128KASHI129segi130douiro131noRI132Bonkake133tachi134kyuuwaoka135shibakotabe136ch-a-o137hika138rinoeno139guko140boshitama141chimeniutsu142ruzenbuga143miReraiSHI144PIN145ao146zorairi147deRAP148PINGUsare149tase150kaiwaokurimono151aketei-i152yo153ne!!154155156157158159160161162163164165166167168169170171