You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE13Intro.-1=1304423404024565Intro.-276789AO-ha-yo-upi-10kapi-kaa-sahi11ze-n-shi-nniki-12n-i-roSUPOTTO-RAITO13U-fuu-fuHAA-14TOnoa-ta-ri15iiko-toa-16ri-sounayo-kan17BKo-ko-ro18nanse-n-chi?19do-n-naKA-TA-CHIshi-20te-runo??21Wa-ka-nna-ide-mo22"Dai-su-ki"gafu-re-23ruba-24sho5567ka-Da-ra25Ci-chi-ba-nwosa-ga-shini26de-a-inii-ko-uyo27Gak-kouo-tou-tao-28chao-ka-shiHya-29ku-ko-menoi-chi-ba-nmo30so-rewai-chi-ba-nde31ne221Mu-ip-paio-32na-2ka4ip-1pai4333re-0mi-ta-sa-tei-34s-2ne...4ni-2sho-nikko-35Inter.ri123637I-chi-ba-nwa38hi-to-tsujanai39Intro.-2 ++4022441104243A ++O-ya-su-misa-44yo-na-rakyo-u45ho-shi-zo-rawaa-46i-i-roBURAN-KETTO47Kyu-nkyu-nHAA-48TOnoo-kuga49ho-nno-rise-50tsu-na-ike-do51B ++Ki-nouno52a-sa-bu-ta53i-tsu-no-ma-niki-e-54tayouni55Ma-s-sa-ranaha-56ji-ma-riwaEN-DO-57RESUda58mon5567uAs-mo59C ++i-chi-ba-nwozen-ryo-kude60da-ki-shi-me-te-ko-uyo61Hi-toi-nuka-zeha-62nako-mi-chiSe-63n-ko-menoi-chi-ba-nmo64ya-p-pai-chi-ba-nde65ne221Mu-man-paiyu-66me2ni4kan-1pai4673ke-0o-i-ka-teko-68ro-2de412n-mohe-i-69Dki707172777777i-Sa-kou373Etteo-mo-u"Shu-n-kan"74"I-ma"wo75kan-ji-ru,76tsu-ku-ruta-me77Mi-n-nau-ma-re-ta78ne!?HA-A-79TOmo-80tte!!8182F838485868788895567tsu-I-mo90GI-CHI-BA-Nisnum-bero-ne91Weareallnum-ber192Ta-no-shi-iniis-sho-93ken-meidayoHya-94ku-o-ku-konoi-chi-ba-n95ze-n-buta-ka-ra-mo-no96a-221De-ttedai-su-97ki2ni4na-1tte4983me-0da-ki-shi-tete-99ba-2te4na-shi-A-100Ha12ma-101tade-a-t-te102shi-a-wa-setteso-no103ku-ri-kae-shiNa-104n-ko-menoi-chi-ba-nmo105ka-wa-rinan-tena-ku-te106ne221Mu-ip-paio-107na-2ka4ip-1pai41083re-0mi-ta-sa-tezu-109t-2tto...4nik-2tozu-ko-110Iri1111121131141152241161Mu-ge-0n-da-idayo117i-chi-ba-nnoPA-WA-118JA12119120I-chi-ba-nwa121hi-to-tsujanai122123224124101251261212127=1022Change tuning (R)
Get Plus