eBGDAE1=150442Intro.-13456789P. M.10Intro.-242222222222222222P. M.112222222222222222P. M.1242222222222222222P. M.1322222222222222221442222222222222222152222222222222222164222222222222222217222222222222222218Aba-ramoha-jira-ua-19ka-bi-654543654543654543iku-chi-ru20ho-shimou-raya-mua-21oimeni-se-mo-no22ne-o-nki-bamu-ku23me-bi-654543654543654543i-kyu-uru24ma-yo-i-ko-n-da-ra25atowaa-sama-de26Bahma-i-o-27chi-ta28gi-wa-kuno29ha-ne30ahzu-re-o-31chi-ta32ka-me-nno33ji-ryo-ku34C3536373839404142A2a-sawotsu-ge-ruha-43shi-ra-654543654543654543bu-to-ka-su44a-setochiwoso-shaku45shi-taba-ke-mo-no46hii-runifu-mi-tsu-ke-47ra-mi-654543654543654543rechi-ma-re48sa-wa-ga-shi-kue-kiwo49me-zasuke-ba-mo-no50B2ahi-roa-51se-ta52su-ha-dano53shi-ro54ahki-zu-i-55teyo56sho-a-kuno57ka-ga-mi58DoiMad-dycan-dy59Mad-dycan-dy60Mad-dycan-dy61ku-ru-i-za-ke62blo-o-dyblon-dy63blo-o-dyblon-dy64blo-o-dyblon-dy65a-ta-maa-ta-maku-bi!66oib-ran-dygirl-y67b-ran-dygirl-y68b-ran-dygirl-y69me-i-kume-i-kusu-mi!70tast-ycher-ry71tast-ycher-ry72tast-ycher-ry73me-shi-a-ga-re74E54435443544375544354435443765443544354437754435443X78F14141779151715141514171417151417151416148016161314P.H.8113(0)½(0)1414821412141212131412141213121517151283171517151217151220full5841414151738515full20full15full86129591291295912910959871295912912959129109598814117111411141171114111211711891411711141114117111411121171190171410141714171410141714151410149117141014171417141014171420191717921993171418141614181418141714191420149421X9519141719171417191714171417191714171917141618565P.H.961402975759899(w/ {Pitch Shifter)1291012109141012141210161214161412171416171614100G19ga-ine-ga101mo-shi-102moka-na-103utoshi-tana-ra104ka-mi-sa-mama-105da,u-tsu-ku-shi-kima-106maka-107re-nuu-chini10814ta14a-na-no10912mi-14te110ni16yu-14da-111ne-1515ma-17sho-14te-mi-u112ka-1414mi-sa-masa-113a,1214o-ta-betsu-mi114no16o-14a-115ji18yo116117118D.S. 1119120121122123124125126A3a-ka-ritae-rare-na-i127ku-ka-654543654543654543zu-re-tabe128so-shi-teatsu-nuriko-no129hi-tomo-toda-re?130do-u-seji-go-kuni131o-da-654543654543654543chi-rusa-me132i-no-chia-ruu-chi133mu-sabo-ritsu-ku-se134B3ahho-n-to-135uno136ko-ko-romi-137se-te138ahki-zu-i-139teyo140na-ma-mino141mi-ryo-ku142D3oiMad-dycan-dy143Mad-dycan-dy144Mad-dycan-dy145ku-ru-i-za-ke146blo-o-dyblon-dy147blo-o-dyblon-dy148blo-o-dyblon-dy149a-ta-maa-ta-maku-bi!150oib-ran-dygirl-y151b-ran-dygirl-y152b-ran-dygirl-y153me-i-kume-i-kusu-mi!154tast-ycher-ry155tast-ycher-ry156tast-ycher-ry157me-shi-a-ga-reAh158E3544354435443159544354435443160D.S. 2161162163164165P. M.166167168Intro.-2 (2)42222222222222222P. M.1692222222222222222P. M.17042222222222222222P. M.171222222222222222217242222222222222222173222222222222222217442222222222222222175176
Shift pitch (R)