eBGDAE1=16444214344456min6na6ga6da8i8su10ki!!127e9nen9zok9ko11u10RU10RA118RA8Mi9ra11cle11Sing11Time839uta8tte11uta8tte8ai11tsu810ta11e11ru10saik10you11shu8dan9tsu1111ta9nai9kyo9ku11de10mo10bim1112you8na9ka11shi11de13mo11313to12do12ke11tai11se1214ii9pa11i9no1315soul111617181920212223dou5shi5you524OO8TO8MATIK8KU8ni8ki8ma525ra6re5te6ru8ji5kan5wa526ri8ja8oto8tsu8ka8nai627no528yu8me8mu8gen8shi8tai8ko529to6do5tou6rou8ka5mo5DAS530SHU8de8at8su8ma8ru631yoo532gyo5u5gi5waru7ka5tta7ra933sor7ry!7de7mo7na734ri9fu5ri535mo5ka8ma6wa5zu736ni5dop5pu5ri5HA7MAc5chau7play937KI5RA5RI5tte7mo938shi6ya5ko5re539ga8sei6shun640e3ver5e3ver5Fo7re5ver7Shine941hon6to6ni6da8i8su10ki!!1242TEN9SHON9jou9shou11RU10RA10RA1143Po8wer9ful11Gig11Time11HAA8344TO8tte11HAA8TO8tte11WA845KU11WA11KU10sa10ga11su8ten9sai1146A9RE9tte9iwa11re10te10mo1147MI8SU9rem11pa11tsu13de11348mo12ha12na11chi11tai1249wai9te11ku9ru13brave9wo950shi9ka9keru9TO11RE10MO10RO1151ko8tae9ru11FU11RA11MU8352ii8jan11de8ii8jan11de853NO11RI11NO10RI10de11iin8ja9nai1154HAP9PII9wait9su11dat10te10ne1155I8ma9kan11ji11ru13mo11356no12i12ki11roo11to1257me9hon11nou9de1358ha11596061da5ka5no562dou8shi8temo88HOOMU8WAAKU8yo563ri6mo5juu6you8ka5dai5hou564kago8no8ocha8osha8be8riren665shuu566YUU8MOA8NA8CHU8RA8RU8me567ku6ru5me6ku8wa5rai5U568KE8su8gi8te8o8na669ka570i5tai5iki5pit7ta5shi7excellent971de7mo7ni7ga7te772na9RI5FU573ma5da8at6ta5no774tokkun5tsu5ki5atte5ku7re5ru7mo975su5koshi5mongen5ma7de976dat6te5kae5ri577ta8ku6nai678ne3ver5ne3ver5Cant7Say5Good7byeme979cha6me6cha6da8i8su10ki128099911101011818911111183828118811883111110101189118499911101011858911111311386121211111287911913889991110101189891111118390811881189111111010118911929991110101193891111131139412121111129591191396979899100101241024410310410510610710810911011111213131313131313113131311101011410111310115109101011610910131311713full131110101181011131011910811109120981191218881078122123666881012124999111010111258911111183126811881181271111101011891112899911101011129891111131131301212111112131911913132101210141331010101211111213491012121293135912991291361212111112910121371010101211111213891012121412313913131212131401012101414112142557514355751445575714591095146557514755757148979910149975715055751515575152557571539109515455751555575715697991015797571585159160161162
Shift pitch (R)