gDAEB1=120(5-String Bass)442Inter.-10XX03424445432424340XX034244454524257Who6A0mo-Xto-Xme-0ra-3re-4te-2i-ru4nowa4547do-2n-4nakya-2rade-4suka?3Haa80shi-Xra-Xna-0i3ke-4do2wa-ta-4shiwa4549wa-2ta-4shii-2ki-ru5de-su7So100o-Xshi-Xte0o-3shi-4te2o-su4de-su45411hi-2i-4ta-ra2ma-ke4de-su3Yeah120ne-XkoXno0you3ni4shi-2na-ya-4kani45413a-2ru-4i-te-2kun-5de-su7ko-14B2kou0ko-02todo-ku152ga0toku10bi-167da-0re-0ni-7mote-17na-2zu-0ke-2ra-2re-na-2i2desu...!?2X18XXX7957na-5no-Xni19Chagu-02re-3Xra2X2to-2sa-ta-2002ni3Xka-2raXX2nu-X2tanchi-21ke-0Xcha-3Xun2suX22de-22jin-5ta-5i556gi67desu77wafu-shi-23kyou-02sho3Xmo2X2ji-2ka-ni2402mo3Xku-2fu-XX2kusu-X2shoniko-25ru02hou-3Xho-2waX22u265na-7i5de-7suX687ma-7run9Xko-de-27Intro.-2su0XX034244542824243290XX034244543024257Fuu31A20u-Xma-Xre-0te3ya-4ku2ju-u-4go-nen45432sa-2ki4wana-2ga-i4de-su3Haa330chi-Xp-Xpo-0ke3na4wa-2ta-shi4de-su45434so-2ra4wata-2ka-i5de-su7But350mi-Xa-Xge-0ru3da-4ke2jaya4de-su45436ma-2ke4waki-2ra-i4de-su3Yeah370na-Xn-Xde-0mo3ya-4ru,2ya-ru4de-su45438ya-2t-4te-ya-2run-5de-su7do-39B22ryo-0kuto0kon-0jou402ga0shin-0jou1417do-0ko0ni7moyo-42ri-2mi-0chi2wa2shi-na-2i2desu...!?2X43XX5797no-Xna-ni44C2tai-02fu-3Xni2X2da-2yakii4502ta-3Xta-2chi-XX2do-X2sa-re-ra46ma-0Xccha-3Xun2suX22de-47o-5ya-5tsu556dai67desu77wai-48"aan02shi-3Xyo"2X2nan-2tete4902wa-3Xta-2raXX2oo-X2tei-re-50to-02ma-3Xti-2niX22kku515ku-5chi556ai-67chau-7gande-52Inter.su553545512560357570357580357759035bu-7ki-you560Ddesu5da-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63ta-in67desu7979yo-n-de-i-64moshi79min-naga65yo-1011na-1011raro-ko-bu6677ko-mi-7mi7tte9ne-da-67sou-12ru12cha-kusu-68desu!!77777769XXXX9n-de9na-70XXXX10n-10de10na-71Ehagu-1sa-Xre-4ta-Xra33to-1721tanXni4chi-Xka-3ra1nu-173ke-1Xcha-4Xun3su31de-74jin-6ta-i6fu-678desuXwashi-gi75hi-1Xta4Xtai3X3na-mi-na761Xon4Xsu-3ki3Xdesu30ta-i-ga77ya-1Xwa-4Xra-3naX3_ka786hi-8ha-6da8X798wa-in108to-yo-de-79su1XX80Fnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi81sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi82wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku83ki-mimoi-sshonidoudesu?84sen-10810paikou-haiku-ra-su-meito85me-8to-10ri-9to-8ka-6no-8ru-moa-moreka-jou86min-8na6no8mi-68nademin-chiwoyuku87so-9ko10no-8ke9so-10ko8no-10de-666su!8ke88Gnu-1shi1sa-4shi4shi-6ashi68ki-a-shi-a-no-bi-89sa-1chi1ha-4chi4i-6michi68ka-mi-na-mi-ba-ra-90wa-1wa1wa-4no4mi-6yuku68ta-shita-shichio91ki-11i-4dou3desu?1Xmimosshoni92sen-11kou-44ku-6meito68paihaira-su-93me-1mo1ri-4mo4ka-6no-68ru-to-a-to-reka-jou94min-1de1min-4no4mi-6yuku68nanachiwo95so-1ke1so-4ke4de-3su!11kono-kono-96
Shift pitch (R)