1=120442Inter.-1345Who6Amo-me-re-i-noto-ra-te-ruwa7do-narasuka?n-kya-de-Haa8shi-na-ke-wa-shira-idota-wa9wa-shiki-de-suta-i-ruSo10o-teshi-o-de-shi-o-tesusu11hi-ta-ma-de-sui-rakeYeah12ne-nonina-kakoyoushi-ya-ni13a-i-kude-suru-te-n-ko-14Bkouko-kutodo-15gatokubi-16da-ni-te-re-mo17na-zu-ra-re-desu...!?ke-na-i18na-no-ni19Chagu-sa-re-ta-rato-20nichi-ka-nu-tanra21ke-cha-unde-su22jin-ta-igidesuwafu-shi-23kyou-ka-shonimoji-24nimoko-ku-kusu-shofu-25ruhou-ho-uwa26na-iko-ma-de-surunde-27Intro.-2su282930Fuu31A2u-re-ya-ju-go-ma-tekuu-nen32sa-waga-de-sukina-iHaa33chi-po-nata-de-p-kewa-shisu34so-waka-de-surata-iBut35mi-ge-da-jade-a-rukeyasu36ma-wara-de-sukeki-iYeah37na-de-ya-ya-de-n-moru,rusu38ya-te-rude-sut-ya-n-do-39B2ryo-kukon-tojou40gajoushin-41do-niyo-komo42ri-mi-washi-desu...!?china-i43na-no-ni44C2tai-yakifu-inida-45re-ta-rata-do-sa-chi-46ma-ccha-unde-su47o-ya-tsudaidesuwai-48"aanteshi-teyo"nan-49i-wa-re-ta-oo-tera50to-ma-ti-kkuni51ku-chiai-chau-gande-52Inter.su53545556575859ki-youbu-60Ddesuka-da-ra61ga-kosun-nan-de-62ke-ku-kida-dou-mo63n-ta-desuyo-de-i-in64moshinamin-ga65yo-ko-raro-buna-66ne-ko-mi-mitteda-67sou-cha-su-ruku68desu!!69na-n-de70na-n-de71Ehagu-sa-re-ta-rato-72tannichi-ka-ranu-73ke-cha-unde-su74jin-ta-igidesuwafu-shi-75hi-na-tami-taina76i-ongasu-desuta-ki77ya-wa-ra-ka_na78hi-ha-yo-wa-to-dainde-79su80Fnu-a-sa-a-shi-no-bi-ki-shishi-shiashi81sa-ka-mi-ha-mi-i-ba-ra-michichina-chi82wa-shiwa-shimi-chiota-wata-noyuku83ki-mimoi-sshodoudesu?ni84sen-paikou-haiku-ra-su-meito85me-ru-to-ri-to-ka-reka-no-moa-mojou86min-namin-nami-chiwodenoyuku87so-keso-no-kede-su!kono-ko88Gnu-a-sa-a-shi-bi-ki-shishi-shino-ashi89sa-mi-ha-mi-i-ra-ka-china-chiba-michi90wa-shiwa-shimi-ota-wata-nochiyuku91ki-moi-sshodouminidesu?92sen-paikou-haiku-su-ra-meito93me-to-ri-to-ka-ka-ru-moa-moreno-jou94min-namin-nami-wodenochiyuku95so-no-so-no-de-su!kokekoke96