eBGDAE1=120442Inter.-1(Saxophone)23242204242524020042Who6Ame-2i-mo-to-ra-re-te-runowa7do-2n-2na2ra2su2ka?1kya-de-Haa8na-2wa-shi-ra-ike-dota-shiwa9wa-2ta-2shi2ki-2de-2su2i-ruSo10te2o-o-shi-o-shi-tesude-su11hi-2i-2ta-2ma-2de-2su1rakeYeah12no2na-ne-koyounishi-ya-kani13a-2ru-2i-2ku2de-2su2te-n-ko-14Bkoutoko-do-ku15gabi-toku16da-re-ni-mote-17na-re-(Piano) (Slide)4desu...!?zu-ke-ra-na-i18472na-30no-4ni6219Chagu-7sa-0re-6ta-0ra50to-720tan07ni6chi-6ka-5ra0nu-321ke-07cha-03un0de-3su7X22jin-(Organ)203102desuita-wafu-shi-gi23kyou-(Piano)7ka-0sho6ni0mo50ji-724sho0ni7mo6ko-6ku-5fu-0kusu-325ru07hou-03ho-0u3wa7X26(Organ)203102ma-ina-de-suko-runde-27Intro.-2su(Saxophone)22824220422923024020042Fuu31A2re-2ju-u-ma-teya-kuu-go-nen32sa-2ki2wa2ga-2de-2su1na-iHaa33po-2ta-chi-p-kenawa-shide-su34so-2ra2wa2ka-2de-2su2ta-iBut35ge-2jami-a-ruda-keyade-su36ma-2ke2wa2ra-2de-2su1ki-iYeah37de-2ya-na-n-moya-ru,rude-su38ya-2t-2te-2ru2de-2su2ya-n-do-39B2ryo-kutokon-jou40gashin-jou41do-konimoyo-42ri-shi-(Piano) (Slide)4desu...!?mi-chiwana-i43472na-30no-4ni6244C2tai-7yaki0fu-6i0ni50da-745sa-0re-7ta-6ra6ta-5chi-0do-346ma-07ccha-03un0de-3su7X47o-(Organ)203102desutsuya-wai-dai48"aan(Piano)7te0shi-6te0yo"50nan-749te0i-7wa-6re-6ta-5ra0oo-350to-07ma-03ti-0kku3ni7X51(Organ)203102chau-02chiku-gaai-nde-52Inter.su53545556575859bu-ki-you60Ddesuda-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63ta-desu1n-yo-de-i-in64moshi57024101740407002min-24na70ga5265yo-8141ro-02ko-41bu02na-02922441ra01741665202ne-41ko-70mi-24mi700241704141da-tte67sou-302424su-30243024ru30243024cha-ku68desu!!0444044404440444044404446972na-30n-4de1270113na-41n-30de2371Ehagu-8sa-1re-7ta-1ra61to-872tan18ni7chi-7ka-6ra1nu-473ke-18cha-14un1de-4su8X74jin-314213desuita-wafu-shi-gi75hi-8na-1ta7mi-1tai61na876ta-1i-8on7ga7su-6ki1desu477ya-18wa-14ra-1ka4na8X_78314213wa-ha-hi-to-dayo-inde-79su80Fnu-1ki-1a-4shisa-1shi-1a-4shishi-1no-1bi-4ashi181sa-1ka-1mi-4chiha-1na-1mi-4chii-1ba-1ra-4michi482wa-1ta-1shi4wawa-1ta-1shi4nomi-1chi1o4yuku683ki-4mi4mo1i-44ssho6nidou4desu?184sen-11pai4kou-11hai4ku-1ra-1su-4meito185me-1ru-1to-4mori-1a-1to-4moka-1re1ka-4no-4jou86min-11na4demin-11na4nomi-1chi1wo4yuku687so-4ko4no-1keso-4ko4no-6kede-4su!188Gnu-1ki-1a-4shisa-1shi-1a-4shishi-1no-1bi-4ashi189sa-1ka-1mi-4chiha-1na-1mi-4chii-1ba-1ra-4michi490wa-1ta-1shi4wawa-1ta-1shi4nomi-1chi1o4yuku691ki-4mi4mo1i-44ssho6nidou4desu?192sen-11pai4kou-11hai4ku-1ra-1su-4meito193me-1ru-1to-4mori-1a-1to-4moka-1re1ka-4no-4jou94min-11na4demin-11na4nomi-1chi1wo4yuku695so-4ko4no-1keso-4ko4no-6kede-4su!196
Shift pitch (R)