eBGDAE1=120(String Ensemble)XX442Inter.-1X3(Cowbell)X45(Rev. Cymbal)4Who6Amo-to-me-ra-re-te-i-runowa7do-n-nakya-rade-suka?Haa8shi-ra-na-ike-dowa-ta-shiwa9wa-ta-shii-ki-rude-suSo10o-shi-teo-shi-teo-sude-su11hi-i-ta-rama-kede-suYeah12ne-konoyounishi-na-ya-kani13a-ru-i-te-kun-de-suko-14Bko-(Rev. Cymbal)4koutodo-ku15toku4gabi-164da-re-ni-mote-17na-re-4zu-ke-ra-na-idesu...!?184na-no-ni19Chagu-sa-re-ta-rato-20tannichi-ka-ranu-21ke-cha-unde-su22jin-ta-iwafu-shi-gidesu23kyou-ka-shonimoji-24shonimoko-ku-fu-kusu-25ruhou-ho-uwa26na-ide-suko-ma-runde-27Intro.-2su282930Fuu31A2u-ma-re-teya-kuju-u-go-nen32sa-kiwana-ga-ide-suHaa33chi-p-po-kenawa-ta-shide-su34so-rawata-ka-ide-suBut35mi-a-ge-ruda-kejayade-su36ma-kewaki-ra-ide-suYeah37na-n-de-moya-ru,ya-rude-su38ya-t-te-ya-run-de-sudo-39B2kon-(Rev. Cymbal)4ryo-kutojou40jou4gashin-414do-konimoyo-42ri-shi-4mi-chiwana-idesu...!?434na-no-ni44C2tai-yakifu-inida-45sa-re-ta-rata-chi-do-46ma-ccha-unde-su47o-ya-tsuwai-daidesu48"aanteshi-teyo"nan-49tei-wa-re-ta-raoo-50to-ma-ti-kkuni51ku-chigaai-chau-nde-52Inter.su(Synth)022312202025320323220254022312202025520323220256575859bu-ki-you60Ddesuda-ka-ra61ga-n-konan-de-su62da-ke-doku-u-kimo63yo-n-de-i-ta-indesu64moshimin-naga65yo-ro-ko-buna-ra66ne-ko-mi-mida-tte67sou-cha-kusu-ru68desu!!69na-n-de70na-n-de71Ehagu-sa-re-ta-rato-72tannichi-ka-ranu-73ke-cha-unde-su74jin-ta-iwafu-shi-gidesu75hi-na-tami-taina76ta-i-ongasu-kidesu77ya-wa-ra-_kana78hi-to-ha-dayo-wa-inde-79su80Fnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi81sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi82wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku83ki-mimoi-sshonidoudesu?84sen-paikou-haiku-ra-su-meito85me-ru-to-mori-a-to-moka-reka-no-jou86min-nademin-nanomi-chiwoyuku87so-kono-keso-kono-kede-su!88Gnu-ki-a-shisa-shi-a-shishi-no-bi-ashi89sa-ka-mi-chiha-na-mi-chii-ba-ra-michi90wa-ta-shiwawa-ta-shinomi-chioyuku91ki-mimoi-sshonidoudesu?92sen-paikou-haiku-ra-su-meito93me-ru-to-mori-a-to-moka-reka-no-jou94min-nademin-nanomi-chiwoyuku95so-kono-keso-kono-kede-su!96
Shift pitch (R)