eBGDAE1Intro.=120151744214171731514141517414171751514141210126712148Aka-e-ri-mi-chi9kan-ga-e-ru10men-yu-u1112ki-ma-ra-na-i13ka-rai-tsu-14moto15chi-ga-umi-chi16ma-gari-ka-do17mit-tsubu-n18da-keno19chi-20p-po-kenata-bi21ku-chi-bu-e-22fu-23kina-ga-ra24Bka-zetoo-do-rua-25ka-to-n-bo26so-rao-o-uu-ro-27ko-gu-mo28mewoto-ji-re-bato-29do-i-teku-ru30do-ko-kanou-chino31yuu-sho-kunoni-o-32i33so-34Cuda,kyo-uwahan-35baa-gunishi-youse-36n-shuumotsu-ku-t-37take-doa-aa-38i-bi-kio-ni-kuip-39paiko-ne-tea-40imoi-p-paiko-m-41e-tedai-42su-kinahi-to43nota-me44Inter.-117full17full1715144512141415174617full1717full171514471214141210124849121450A2too-ri-su-gi-ru51ba-sunote-52e-ruranpu5354ta-ku-sa-nno55hi-tonoyu-56meki-57bo-uha-ko-bu58"o-ka-e-ri"wo59iuda-re-ka60nomo-to61ki-62zu-nawotsu-na-gu63mi-ta-ini64neha-65shi-t-te-ku66B2mi-n-nayu-ra-ri67yu-ra-re-te...68wa-ta-shimoka-e-ru69to-chu-u70ko-n-naa-tta-ka-i71ma-i-ni-chi72i-tsu-ma-de-motsu-73dzu-i-ta-rai-i74na75to-76C2ri-aezu,ha-ya-kuhan-77baa-gunishi-youo-78i-shiigo-ha-nmo79ta-i-techan-totsu-80ke-a-wa-senogu-ras-81semen-to-rika-82ku-shi-a-jiwage-83n-kima-84tte-i-ruhi-to85nota-me86Inter.-287888990559132539255935457944595896715179717171715141598Dtoni-ga-tenako-mo99a-ruke-do100de-ki-ruko-toka-101raha-ji-me-yo-u102na-i-cha-uto-kimo103a-ruke-do104e-ga-owoshi-n-ji-105te-kou106ze-107C3t-tai,kyo-uwahan-108baa-gunishi-youse-109n-shuuyo-rimojo-110u-zunia-aa-111i-bi-kio-ni-kuip-112paiko-ne-tea-113imoi-p-paiko-m-114e-tedai-115su-kinahi-to116ta-me1517no117Ending1417171181514141517119141717120151414121012121122=30121412315
Shift pitch (R)