1=235442345678910111213141516oHFT17SSSFTSBD18xHFTBDxHFTBDBD19xHBDxHS20xHFTBDxHFTBDBD21xHBDxHS22xHFTBDxHFTBDBD23xHBDxHS24xHFTBDxHFTBDBD25xHBDxHS26xHFTBDxHFTBDBD27xHBDxHS28xHFTBDxHFTBDBD29xHBDxHS30xHFTBDxHFTBDBD31xHBDxHS32xHFTBDxHFTBDBD33xHBDxHS34xHFTBDxHFTBDBD35xHBDxHS36xHFTBDxHFTBDBD37xHBDxHS38xHFTBDxHFTBDBD39xHBDxHS40xHFTBDxHFTBDBD41xHBDxHS42xHFTBDxHFTBDBD43xHBDxHS44xHFTBDxHFTBDBD45xHBDxHS46xHFTBDxHFTBDBD47xHBDxHS48xHFTBDxHFTBDBD49xHBDxHS50xHFTBDxHFTBDBD51xHBDxHS52xHFTBDxHFTBDBD53xHBDxHS54xHFTBDxHFTBDBD55xHBDxHS56xHFTBDxHFTBDBD57xHBDxHS58xHFTBDxHFTBDBD59xHBDxHS60xHFTBDxHFTBDBD61xHBDxHS62xHFTBDxHFTBDBD63xHBDxHS64xHFTBDxHxHFTBDoHBD65SSSSSS66RCBDRCRCSRC67RCBDRCRCSRC68RCBDRCRCSRC69RCBDRCRCSRC70RCBDRCRCSRC71RCBDRCRCSRC72RCBDRCRCSRC73RCBDRCRCSRC74RCBDRCRCSRC75RCBDRCRCSRC76RCBDRCRCSRC77RCBDRCRCSRC78RCBDRCRCSRC79RCBDRCRCSRC80RCBDRCRCSRC81SSSSSS82xHFTBDxHFTBDBD83xHBDxHS84xHFTBDxHFTBDBD85xHBDxHS86xHFTBDxHFTBDBD87xHBDxHS88xHFTBDxHFTBDBD89xHBDoHSxH90xHFTBDxHFTBDBD91xHBDxHS92xHFTBDxHFTBDBD93xHBDxHS94xHFTBDxHFTBDBD95xHBDxHS96xHFTBDxHFTBDBD97xHBDxHS98xHFTBDxHFTBDBD99xHBDxHS100xHFTBDxHFTBDBD101xHBDxHS102xHFTBDxHFTBDBD103xHBDxHS104xHFTBDxHFTBDBD105xHBDxHS106xHFTBDxHFTBDBD107xHBDxHS108xHFTBDxHFTBDBD109xHBDxHS110xHFTBDxHFTBDBD111xHBDxHS112xHFTBDxHFTBDBD113xHBDxHS114xHFTBDxHFTBDBD115xHBDxHS116xHFTBDxHFTBDBD117xHBDxHS118xHFTBDxHFTBDBD119xHBDxHS120xHFTBDxHxHFTBDoHBD121SSSSSS122RCBDRCRCSRC123RCBDRCRCSRC124RCBDRCRCSRC125RCBDRCRCSRC126RCBDRCRCSRC127RCBDRCRCSRC128RCBDRCRCSRC129RCBDRCRCSRC130RCBDRCRCSRC131RCBDRCRCSRC132RCBDRCRCSRC133RCBDRCRCSRC134RCBDRCRCSRC135RCBDRCRCSRC136RCBDRCRCSRC137SSSSSS138xHFTBDxHFTBDBD139xHBDxHS140xHFTBDxHFTBDBD141xHBDxHS142xHFTBDxHFTBDBD143xHBDxHS144xHFTBDxHFTBDBD145xHBDoHSxH146xHFTBDxHFTBDBD147xHBDxHS148xHFTBDxHFTBDBD149xHBDxHS150xHFTBDxHFTBDBD151xHBDxHS152xHFTBDxHFTBDBD153xHBDoHSxH154RC155156157158159160161SSSSSS162RCBDRCRCSRC163RCBDRCRCSRC164RCBDRCRCSRC165RCBDRCRCSRC166RCBDRCRCSRC167RCBDRCRCSRC168RCBDRCRCSRC169RCBDRCRCSRC170CCBDCCCCSCC171CCBDCCCCSCC172CCBDCCCCSCC173CCBDCCCCSCC174CCBDCCCCSCC175CCBDCCCCSCC176CCBDCCCCSCC177CCBDCCCCSCC178CCBDCCCCSCC179CCBDCCCCSCC180CCBDCCCCSCC181CCBDCCCCSCC182CCBDCCCCSCC183CCBDCCCCSCC184CCBDCCCCSCC185SSSSSS186xHFTBDxHFTBDBD187xHBDxHS188xHFTBDxHFTBDBD189xHBDxHS190oHSBDoHSBDRCoH191192193