1Intro=138442345678SBDSSLTHFTCC9xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH10xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH11xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH12xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH13xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH14xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH15xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH16xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH17xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH18xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH19xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH20xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDBDBD21Verse CCBDfHSfHBDBDfHS22fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT23CCBDfHSfHBDBDfHS24fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT25CCBDfHSfHBDBDfHS26fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT27CCBDfHSfHBDBDfHS28fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT29RiffCCBDfHSfHBDBDfHS30fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT31CCBDfHSfHBDBDfHS32fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT33CCBDfHSfHBDBDfHS34fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT35CCBDfHSfHBDBDfHS36fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT37Verse 2CCBDfHSfHBDBDfHS38fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT39CCBDfHSfHBDBDfHS40fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT41CCBDfHSfHBDBDfHS42fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT43CCBDfHSfHBDBDfHS44fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT45RiffCCBDfHSfHBDBDfHS46fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT47CCBDfHSfHBDBDfHS48fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT49CCBDfHSfHBDBDfHS50fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT51CCBDfHSfHBDBDfHS52fHBDfHSSSSSSBDSBD53SoloCCBDfHSfHBDBDfHS54fHBDfHSSSSSBDSSBDS55CCBDfHSfHBDBDfHS56fHBDfHSSSSSBDSSBDS57CCBDfHSfHBDBDfHS58fHBDfHSSLTHFTBDBD59CCBDfHSfHBDBDfHS60fHBDfHSfHBDBDfHSBD61InterludeRCBDRCSBDRCBDSBDRCBD62RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD63RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD64RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD65RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD66RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD67RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD68RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD69RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD70RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD71RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD72RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD73RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD74RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD75RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD76RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD77RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD78RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD79RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD80RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD81RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD82RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD83RCBDRCSBDRCBDSBDRCBD84RCBDRCSBDSSSSSSSS85RiffCCBDfHSfHBDBDfHS86fHBDfHSfHBDBDfHBDBD87xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH88xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH89CCBDfHSfHBDBDfHS90fHBDfHSSSSSSBDSBD91Verse CCBDfHSfHBDBDfHS92fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT93CCBDfHSfHBDBDfHS94fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT95CCBDfHSfHBDBDfHS96fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT97CCBDfHSfHBDBDfHS98fHBDfHSfHBDBDfHSBD99OutroCCBDfHSfHBDBDfHS100fHBDfHSfHBDBDfHS101fHBDfHSfHBDBDfHS102fHBDfHSfHBDBDfHLFTLFT103fHfH