1=8044234xHSxHBDxHBDxHSoH5xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH6xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH7xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH8xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH9xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH10xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH11xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH12xHBDBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSoH