1Intro=811282SBDSBDSBD3CCBDBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD4BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD5ABDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD6BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD7BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD8BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD9BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD10BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD11BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD12BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD13BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD14BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD15BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD16BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD17BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD18BBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD19BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD20BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD21BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD22BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD23BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD24BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD25BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD26BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD27BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD28BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD29Organ SoloBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD30BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD31BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD32BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD33BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD34BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD35BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD36BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD37BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD38BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS39BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHScCSSLTLTLFT3340BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS41Harmonica SoloBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDSSSLTLFTLFT42BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS43BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS44BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS45CCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDLTSSLTSBDSBDLTLFTLTBD346BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHSLTLFTBD47BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHSLTLFTBD48BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS49xHBDxHBDxHSxHxHBDxHSBDxHSBDxHSBDSLTBDLFTLTBDLTLFTBDLTLFTBDBD33333350BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS51BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS52BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS53Guitar SoloBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHSxHSLTSSSSLTS3354BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHxHS55BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHBD56BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHxHS57BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDScCScCScC58BDCCSSBDBDLTLTBDBDLFTLFTBDBDLTLTBDBDSSBDBDLTLTBDBD59CCBDxHxHxHxHBDBDSBDLTBDHFTBDLFTBDSBDLTBDHFTBDHFTBDBDBD33333360BDCCBDxHxHSxHBDxHBDBDxHLTSSLTLFT61BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS62BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS63BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS64BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS65CBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHS66BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD67BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD68BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSLTLFTBD369CCBDxHBDxHSxHBDxHBDcCScCSBDSLTBDLTLFTBDLTLFTBDLTLFTBDBD333370BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD71BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxHBD72BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSSLTLFTBD373CCBDxHBDxHSxHBDxHBDcCScCSSSSSLTLTLFT3374BDCCBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSBDxHxHBD75DBDSLT7677787980818283848586SBDCC87CCBDLTLTLTLTLTLTLTBDLTLTLTCCLTLTLTLTBDLTCCLTLTLTLTLTLTCCBDLTLTLTLTLTCCLTLTBDLTLTLTCCLTLTLTLTCCBDCCBD88CCBDCCBDCCBDCCBDCCBDCCBDCCBDCCBDCCBDBDLTLTLTLTLTLTLTBDBDLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTBDLTLTLT