You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAEP. M.1Alku=120313131313153442Sהe 15353Mua5353e-5353nnen5353P. M.3kou-5353lus-53sa53kiu-5353sat-53534tiin,7575kun75en75ra-75ho-75ja-75ni75P. M.5tuh-31lan-3131nut31pylg-3131ree-31316miin.5353Po-53jat53ve-53ti53mua53tur-53P. M.753piin5353ja53rik-53koi5353mun538XXril-XX75lit.75XXXX7575P. M.9XXXX7575XXXX53105353O-53li53ka-53ve-53reil-53la53P. M.11kai-5353kil-53la53Ja-53mek-5353set,53127575jo-75ten75mi-75nה-75kin7575P. M.13os-3131tin3131sel-3131lai-313114set,53535353yl-53hההl-535353P. M.15le-53ve-53הt53ja53al-53haal-5353ta5316XXpil-XX75lit.75XXXX7575P. M.17XXXX7575XXXX5318KertosהeMuo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.19nen,31313131nyt5353o-53len5320muo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.21nen,31313131mi-5353o-53len5322muo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.23nen313131ja31ty-53tצt-53kin53sen5324XXhuo-XX7575maa.XXXX7575P. M.25XXXX7575XXXX5326Sהe 25353Nyt5353nai-5353set5353P. M.27pe-53rהs-53sה-53ni53juok-5353se-53vat,53287575hei-75stה75va-75lit-75sen75vain75P. M.29kaik-3131kein3131kau-3131neim-313130mat,53535353joi-53den53kans-53sa53P. M.31a-53je-53len,53kun53saan5353o-53man5332XXau-XX7575ton.XXXX7575P. M.33XXXX7575XXXX53345353Tun-53tuu53i-53ha-53nal-53ta53P. M.35huo-5353ma-53ta53it-5353se-535336kin,7575kuin-75ka75vaat-7575teet7575P. M.37te-31ke-31vהt3131pop-3131pa-31rin,3138535353kun53en-53nen53o-53lin53P. M.39pel-5353le53ja53muu-53ten-5353kin5340XXmau-XX7575ton.XXXX7575P. M.41XXXX7575XXXX5342KertosהeMuo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.43nen,31313131nyt5353o-53len5344muo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.45nen,31313131mi-5353o-53len5346muo-5353ti-53tie-5353toi-535353P. M.47nen313131ja31ty-53tצt-53kin53sen5348XXhuo-XX7575maa.XXXX757549XXXX7575XXXX5350Loppu53
Change tuning (R)