You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=147Intro779full779full779full442779full779full779full3779full779full779full779full4779full779full107979577997967979full(9)7979full7779full779full779full8779full779full1079799Pre-Verse7424747410247474241174247474127474747A#533113B5442442XXXXXXXXXXXXXXXXXX442XXXXXX14XXXXXXD23202320A5220220E522022015TemperamentalVerse 1A5XXXXXXXXA2220editorsA5XXXXXXXXA2220P. M.16SearchingA5XXXXXXXXfor.theA2220passionA5XXXXA2220222017OverpaidF#5XXXXXXXXandF#m222442over-F#5XXXXXXXXratedF#m22244218LookingF#5XXXXXXXXfor.aF#m222442cashF#5XXXXinF#m22244222244219yeahD5XXXXXXXXD2320D5XXXXIt’sXXXXtooD232020late...E5XXXXXXXXE1220E5XXXXE1220122021IfVerse 2A5XXXXyouXXXXwant.toA2220readA5XXXXaXXXXlittleA2220P. M.22UselessA5XXXXXXXXinformationA2220A5XXXXA2220222023IfF#5XXXXyou’veXXXXhadF#m222442enoughF#5XXXXwithXXXXall.theF#m22244224troublesF#5XXXXXXXXwithF#m222442ourF#5XXXXnationF#m22244222244225yeahD5XXXXXXXXD2320D5XXXXXXXXDon’tD232026wait...E5XXXXXXXXE1220E5XXXXE122012200027Pre ChorusD5775775AndXXXXXXyouXXXXXXreadXXXXXXabout775775it00028YouE5997just997can’t.sleep.withoutXXXXXXXXXXXXXXXXXX997the99700029pagesC#m4566445664ofXXXXXXtheXXXXXXmaga-XXXXXX456644566400030zineF#223442223442XXXXXXXXXXXXXXXXXX2234422234420031Don’t.believe.inBm2344223442XXXXXXXXXXXXall23442youF#22344232readG330023You.can’t.trust.theA2220XXXXXXXXXXXXXXXXXX33tab-breaktab-ChorusBm23442loiddownloid23442magazinemagazineF#2234422234422234420000343xG330023330023andand000I’mIA2220aboutIt’sdon’t.wanna3220just2220toa000P. M.35breakPost ChorusEm000220down20202020202036202020I.don't.wannaEm000220000220000220000P. M.37breakG330023down2323232333002333002338330023A#533139Pre-VerseB5442442XXXXXXXXXXXXXXXXXX442XXXXXX40XXXXXXD23202320A5220220E5220220P. M.41PictureVerse 3A5XXXXXXXXhungryA2220journalistsA5XXXXXXXXA222042lookingA5XXXXXXXXfor.someA2220actionA5XXXXA2220222043RunningF#5XXXXXXXXall.theF#m222442storiesF#5XXXXXXXXlike.it’sF#m22244244goingF#5XXXXXXXXout.ofF#m222442fash-F#5XXXXF#m222442ion22244245yeahD5XXXXXXXXD2320D5XXXXIt’sXXXXtooD232046late...E5XXXXXXXXE1220E5XXXXE12201220P. M.47Every-Verse 4A5XXXXXXXXbody’sA2220readingA5XXXXXXXXEvery-A222048bodyA5XXXXXXXXelse’sA2220prob-A5XXXXA2220lems222049Every-F#5XXXXXXXXbody’sF#m222442busyF#5XXXXXXXXstoppingF#m22244250WhatF#5XXXXtheyXXXXhaven’tF#m222442startedF#5XXXXF#m22244222244251yeahD5XXXXXXXXD2320D5XXXXXXXXDon’tD232052wait...E5XXXXXXXXE1220E5XXXXE122012200053Pre ChorusD5775775AndXXXXXXyouXXXXXXreadXXXXXXabout775775it00054E5997You997justXXXXXXcan’t.sleep.withoutXXXXXXXXXXXX997997the00055pagesC#m4566445664ofXXXXXXtheXXXXXXmaga-XXXXXX456644566400056zineF#223442223442XXXXXXXXXXXXXXXXXX2234422234420057Don’t.believe.inBm2344223442XXXXXXXXXXXXall23442youF#22344258readG330023You.can’t.trust.theA2220XXXXXXXXXXXXXXXXXX59tab-breaktab-ChorusBm23442loiddownloid23442magazinemagazineF#2234422234422234420000603xG330023330023andand000I’mIA2220aboutIt’sdon’t.wanna3220just2220toa000P. M.61breakPost ChorusEm000220down20202020202062202020I.don't.wannaEm000220000220000220000P. M.63breakG330023down23232323232364G2323I23don'tG330023wanna330023330023000P. M.65breakEm000220down20202020202066202020IEm000220don't000220wanna000220000P. M.67breakG330023down23232323232368232323232323232369Don’tBridgeA2220wannaXX2220be.around.‘emD5320XX3205470BetterE5542XXoff.without54232D5320themXX32071YouA2220know.you.can’t.escapeXX2220D5320320themF#m22244272E522022022002073Don’tA2220wannaXX2220be.around.‘emD5320XX3205474BetterE5542XXoff.without54232D5320themXX32075YouA2220know.you.can’t.escapeXX2220D5320320themF#m22244276E5220A522022002077Don’tA2220XXwanna.be.around.‘em2220D5320XX3205478BetterE5542XXoff.without54232D5320320themXX32079YouA2220know.you.can’t.escapeXX2220D5320320themF#m22244280E5220220220020P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.81D532020And20you320read20about3200082themE597all9797the97997time97997from00P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.83theC#564pages6464of64theC#m45664mag-6445664a-0084F#542zine424242F#m222442but42222442you00P. M.85B542can’t.believe42Bm2344223442in23442allF#22344286youG330023readA2220XXX141487Pre-Outro779full779full779full779full88779full779full10797989779979907979full(9)7979full91779full779full779full92779full779full10797993742474749424747424957424242496A5220220220220A/A#221221221Well22197won’t.want.to.OutroB5442it’s442too442turn00lateoutF#5442andthe442you’re442light40984x1,2,3G5553gonna553553have50toA5775wait775775And0099youG02333002333002300A1212100it's.just.atab-tab-tab-Bm23442tab-loidloidloid23442loidmagazinemagazinemagazineF#223442magazine22344222344200001011,2,3G330023330023000A2220it'sit's3220it'sjustjust2220justaa000102aG3300233300236X47X56X47X5103B512119104105106107
Shift pitch (R)