1=120242oToSxToToSxT3oToSxToToSxT4oToSxToToSxT5oToSxToToSxT6oToSxToToSxT7oToSxToToSxT8oToSxToToSxT9oToSxToToSxT10oToSxToToSxT11oToSxToToSxT12oToSxToToSxT13oToSxToToSxT14oToSxToToSxT15oToSxToToSxT16oToSxToToSxT17oToSxToToSxT18oToSxToToSxT19oToSxToToSxT20oToSxToToSxT21oToSxToToSxT22oToSxToToSxT23oToSxToToSxT24oToSxToToSxT25oToSxToToSxT26oToSxToToSxT27oToSxToToSxT28oToSxToToSxT29oToSxToToSxT30oToSxToToSxT31oToSxToToSxT32oToSxToToSxT33oToSxToToSxT34oToSxToToSxT35oToSxToToSxT36oToSxToToSxT37oToSxToToSxT38oToSxToToSxT39oToSxToToSxT40oToSxToToSxT41oToSxToToSxT42oToSxToToSxT43oToSxToToSxT44oToSxToToSxT451oToSxToToSxT462oToSxToToSxT47oToS