eBGDAE1Intro=82F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX442Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX3F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX4A#sus2113315XXXXXX6EstrofaF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX7Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX8F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX9A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX10F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX11Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX12F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX13A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX14CoroF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX15Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX16F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX17A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX18F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX19Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX20F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX21A#sus21133122XXXXXX23EstrofaF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX24Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX25F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX26A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX27F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX28Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX29F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX30A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX31CoroF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX32Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX33F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX34A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX35F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX36Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX37F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX38A#sus21133111331XXXXX1133139SoloF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX40Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX41F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX42A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX43F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX44Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX45F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX46A#sus21133111331XXXXX1133147CoroF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX48Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX49F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX50A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX51F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX52Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX53F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX54A#sus21133111331XXXXX1133155Coro (pianissimo)F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX56Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX57F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX58A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX59F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX60Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX61F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX62A#sus21133111331XXXXX1133163Coro FinalF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX64Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX65F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX66A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX67F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX68Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX69F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX70A#sus21133111331XXXXX1133171OutroF112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX72Dsus2555557755775XXXXXA#sus2113311133111331XXXXX73F112331112331XXXXXXCsus2335533355333553XXXXX74A#sus21133111331XXXXXCsus2335533355333553XXXXX75F112331