1=122xHxHxHxH442LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT3LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCLFTHFT4LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT5LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCLFTHFT6LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT7LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCLFTHFT8LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT9LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTSLFTHFT10BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH11BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH12BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH13BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH14BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH15BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH16BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH17BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH18BDLFTHFTCC2LFTHFTHCHCLFTHFT19LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCLFTHFT20LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT21LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCLFTHFT22LFTHFTLFTHFTHCHCLFTHFT23LFTHFTHCLFTHFTLFTHFTHCBDLFTHFT24BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH25BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH26BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH27BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH28BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH29BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH30BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH31BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH32BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH33BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH34BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH35BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH36BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH37BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH38BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH39BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH40BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH41BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH42BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH43BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH44BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH45BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH46BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH47BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH48BDCC249505152LFTHFTLFTHFTLFTHFT53LFTHFTLFTHFTLFTHFTBDLFTHFT54BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH55BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH56BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH57BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH58BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH59BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH60BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH61BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHLTBDxHHFT62BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH63BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH64BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH65BDxHxHSxHxHBDxHBDxHMTSxHLTBDxHHFT66BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH67BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH68BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH69BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH70BDCC27172737475LFTHFT76LFTHFTLFTHFTLFTHFT77LFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFT78LFTHFTLFTHFTLFTHFT79LFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFT80BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH81BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH82BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH83BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH84BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH85BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH86BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH87BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHLTBDxHHFT88BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH89BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH90BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH91BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH92BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH93BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH94BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH95BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHLTBDxHHFT96BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH97BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH98BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH99BDxHxHSxHxHBDxHBDxHMTSxHLTBDxHHFT100BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH101BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH102BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH103BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH