1=86SSS4432xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xHoHSBDxHxHxH33IntroxHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xH(S)xHS(S)xHSSS34xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xH(S)xHS(S)xHSSS35xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xH(S)xHS(S)xHSSS36xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xH(S)oHSfH(S)oHSSS371st VersexHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS38xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS39xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS310xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS311xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS312xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS313xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS314xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS315ChorusoHCCBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD16oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)17oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD18oHBDBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)SSS319oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD20oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)21oHCCBD(oH)(oH)CCBDoH(oH)CCBD(oH)oHCCBD(oH)SSS322oHCCBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHSoHBD23xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS324xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xHoH(S)BDSSS3252nd VersexHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS326xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS327xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS328xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS329xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS330xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS331xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS332xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS333xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS334Guitar SoloxHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS335xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS336xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS337xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS338xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS339xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS340xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS341xHBD(S)xH(S)BDxHS(S)xH(S)BDxH(S)xHoHBDfHS(S)xHSSS342Outro ChorusoHCCBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD43oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)44oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD45oHBDBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)SSS346oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD47oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)48oHCCBD(oH)(oH)CCBDoH(oH)CCBD(oH)oHCCBD(oH)SSS349oHCCBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHSoHBD50oHCCBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD51oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)52oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD53oHBDBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)SSS354oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDoHS(oH)BD55oHBD(oH)S(oH)oHBD(oH)(oH)BDBDoHSBD(oH)56oHCCBD(oH)(oH)CCBDoH(oH)CCBD(oH)oHCCBD(oH)SSS357oHCCBD(oH)S(oH)oHBD