1=82xHBDxHoHxHSxHBDxHxHSSxH44216xxHBDxHoHxHSxHBDxHxHSSxH3