Mashina - Dani Chords

 
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
íééçäù úGøîà äúà Em íéëøàúî Gå Em íä øåöé÷ä úEmà úùôéçùAë øåôéñä äCæ úìôð æAmà øáç ìò àGåä øåôéñä Em øGãúñäì òñðù Em Emïéà÷å÷ çéøáä àåäA ïCéãñ åîë ïáì Am ïèùä Ooohhh

G D C X3

ìéæøá øéGö ìò íãøèñîà Em Gìéæð óñë Em ä÷ìçî Emøöçá åøð'æ äã A Cøëåî àåä èòî Am äðå÷ àåä ìåôéGì àìù øäæéúEm ìåôøGèðéàä ìù Em éë Emäçå÷ô ïîæä ìë úìAëúñî Cêìù àîà úéááå Am Ooohhh

G D C X3

ñåèîG óéìçäùë Em åúåà åñôú íä ïë ñåñëGì Em íéøèåù íéáìë íé÷éæà øîä èôùEmîä ãò A øáë Cøëæð íåàúô Am àåä ìåçë êë ìë äéä G Em íéìâä ìò íéùìåâ êéà ìåâò ÷ðò øåãë G Em úéîåøã çåøäùë äçéøæá úåàøì íéòìñä Em A øùôà íéôå÷ù íééåùò íéîäå Cúåìáì íéàöåé Am øçà äòé÷ùäå íGééçä øòèöEmî íéëøGàúî å Em íä øEmåöé÷ä úà úùôéçùë A øåCôéñä äæ úìôð æà Am Ooohhh

G D C X3


All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.