eBGDAD1Riff 1=9335305305½535½304423530530553300XXXXXXXXX335305305½535½3043530530553300XXXXXXXXX5Riff 2003300005555555555556003300005555553333337003300005555555555558003300005555553333339Bridge000000333333555535510000000333333555535511Riff 3331331333553555125555555555551333133133355355514555555555555150000005533335551633553355335533001733133155333355518Bridge000000333333555535519000000333333555535520Riff 20033000055555555555521003300005555553333332200330000555555555555230033000055555533333324Bridge00000033333355553552500000033333355553552600000033333355553552735353353530653028Riff 333133133355355529555555555555303313313335535553155555555555532000000553333555333355335533553300P. M.3433133155333355535555555553333333336Riff 400000000000037525333338000000000000000000000000395253333P. M.40555555553333333341Riff 3331331333553555425555555555554333133133355355544555555555555450000005533335554633553355335533004733133133355333348Riff 135305305½535½30493530530553300