1=120ShShSSShShShclShShSh442SSShShShclShShShSSShSh3ShShSSShShShclShShSh4SSShShShclShShShSSShSh5ShShSSShShShclShShSh6SSShShShclShShShSSShSh7ShShSSShShShclShShSh8SSShShShclShShShSSShSh9ShShSSShShShclShShSh10SSShShShclShShShSSShSh11ShShSSShShShclShShSh12SSShShShclShShShSSShSh13ShShSSShShShclShShSh14SSShShShclShShShSSShSh15ShShSSShShShclShShSh16SSShShShclShShShSSShSh17ShShSSShShShclShShSh18SSShShShclShShShSSShSh19ShShSSShShShclShShSh20SSShShShclShShShSSShSh21ShShSSShShShclShShSh22SSShShShclShShShSSShSh23ShShSSShShShclShShSh24SSShShShclShShShSSShSh25ShShSSShShShclShShSh26SSShShShclShShShSSShSh27ShShSSShShShclShShSh28SSShShShclShShShSSShSh29ShShSSShShShclShShSh30SSShShShclShShShSSShSh31ShShSSShShShclShShSh32SSShShShclShShShSSShSh33ShShSSShShShclShShSh34SSShShShclShShShSSShSh35ShShSSShShShclShShSh36SSShShShclShShShSSShSh37