eBGDAE1Intro=88442345Verse 1444Mo-4u54yu-4ki-46ba5ga4na-4i4wa44ko-5no47ko-44i44no544ne-48tsu54ryo-44u449Chorusah424242424242424253535353535353531075757575757575757575757575757575114242424242424242202020202020202012535353535353535375757575XXXXXXXXX134242424242424242535353535353535314757575757575757575757575757575751542424242424242422020202020202020165353535353535353757575757575757517Verse 224224224224218242242242242192422422422422024224224224221242ha-242i242ir-24o222no24224ku-2mo242mo-24no-223chro-242242no242242me24ke-242n-242so-242u24225hi-44za-44shi5wa4ka-4ge-426ri544yu4u-44gu-5re427wa44i-4ro4wo544ka-428e-54te44i-44ku5429BridgeAh24224se-2ka-242ga24ni-2i30gi-242n242de24224so-231re242de-242mo242242su-32ki24i-2re-24ru-2nan-242te242dekawa-33ka-242tte-242ru24224ke-2do34do-242su-24re-2ba242i-24no2o-i-35do-242si-24ta-2ra242do-24o2o36su-242ba2422422ba-4ka2re-da-37nawa-ta-shi38Chorusha-42424242ji-42424242me-5353e-5353ru5353no535339yo757575757575ko-7575re7575wa7575se7575n-757540sou424242424242u-4242re-2020shi-2020so-2020u202041na5353ki-5353mi5353o5353mi-7575ru7575na-XXXXXXXXXn-42te424242424242se-4242tsu-5353na-5353ru5353ko-535343i757575757575so-7575re75757575wa7575tsu-757544mi424242424242mi-4242se-2020te2020a-2020ge-202045ru5353wa-5353ta-5353shi5353no7575o-7575mo-7575i757546Verse 3o24224224224247242242242242482422422422424924224224224250242sa-242ke242n-24251de24224mi-2ta242me-24ga-252ho-242n242wa24224ko-253wa-242re-242te-242no242ta54do44re44da-5ke-4se-4no-455bi544shi-4ta44tte5ki-456mi44no4shi-4ka-5i4ni4ha-457i-54ra-44na-44i5458Bridgeah24224i-2tsu-242ma-24ni-2no-59ka24224ha-2re-242ta24so-260ra24224a224224261zen242ni-24a-2wa-24na-2i242zenki-62mo-242chi242ga24224o-263sa-242e-24ra-2re-242ku-24te2na-64do-242shi-24ta-2ra242do-24u-2u-65su-242ba242242242re-na-66Breaki-tena-n-kana-67in-n-'da-ka-ra-ne68XXXXXXi-XXXXXXsu-XXXXXXkiXXXXXXXXXda-69Chorusta-42424242ta-42424242ka-5353a-5353u5353no535370yo757575757575ha-7575a-7575to7575o7575u-757571te424242424242shu-4242da-2020n2020na-2020n-202072te5353e-5353ra-5353n-5353de-7575ra-7575re-XXXXXXXXXna-73i42424242su-4242ka-4242a-5353to5353hi-5353ra-535374ri75757575mi-7575se-7575tsu-7575ke-7575ru7575no757575yo424242424242ki-4242mi2020no2020shi-2020se-202076n53535353uba-5353a-5353tte7575mi-7575se-7575ru757577Chorusno-4242424242424242o-535353535353535378o75757575ge-7575i-7575ge-7575ki7575yo-7575u-757579i424242424242se-4242n-2020kyo-2020u2020wa202080i-5353ma5353da5353fu-5353ri7575na7575noXXXXXXXXXde-81su4242424242424242ko-53535353i5353535382wa757575757575mo-7575u-75757575mo-7575757583ku424242424242ki-4242mi2020no2020ku-2020chi-202084dzu-5353ke5353de5353me5353ga7575sa-7575me-7575ru757585Outrono8687
Shift pitch (R)