eBGDAE1=120Kum-3ba-23442yah02my Lord,02023Kum-23ba-234yah025Kum-3ba-236yah02my02lord027Kum-35ba-238yah029Kum-3ba-2310yah02my02lord0211Kum-23Ba-2312yah0213Oh0814Lord,23153Kum-02ba-0216ya31718Some-3one's2319cry-02ing02Lord0220Kum-23ba-2321yah0222Kum-3ba-2323yah02my02lord0224Kum-35ba-2325yah0226Kum-3ba-2327yah02my02lord0228Kum-23Ba-2329yah0230Oh0831Lord,23323Kum-02ba-0233ya33435Some-3one's2336sing-02ing02Lord0237Kum-23ba-2338yah0239Kum-3ba-2340yah02my02lord0241Kum-35ba-2342yah0243Kum-3ba-2344yah02my02lord0245Kum-23Ba-2346yah0247Oh0848Lord,23493Kum-02ba-0250ya35152Some-3one's2353pray-02ing02Lord,0254Kum-23ba-2355yah0256Kum-3ba-2357yah02my02lord0258Kum-35ba-2359yah0260Kum-3ba-2361yah02my02lord0262Kum-23Ba-2363yah0264Oh0865Lord,23663Kum-02ba-0267ya368