You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=90XXXXXXXXXX34553XXXXXXXXXX23442SPARKLE]NoXXXXXdi-XXXXXje2244222442per-XXXXXXXXXX22442[TWILIGHTque e-ra542fec-XXXXXta,XXXXXmis56775e-rro-XXXXXXXXXXes-3455334553XXXXXXXXXX34553rese-cri-tos443XXXXXXXXXXes-23442na-XXXXXdieXXXXXa-2244222442per-XXXXXXXXXX22442tán;quíes4fec-XXXXXta,XXXXXpues,56775sie-XXXXXXXXXXen-34553ron,34553XXXXXXXXXX34553sope-sa-5quéXXXXXmal.XXXXXUn23442e-rrorXXXXXnosXXXXXvuel-22442pe-22442XXXXXXXXXX22442ve es-6cia-XXXXXXXXXXles,56775nosXXXXXu-XXXXXne yfuer-3455334553XXXXXXXXXX34553za7nosXXXXXda.XXXXXUn23442e-rrorXXXXXnosXXXXXman-2244222442u-XXXXXXXXXX22442tie-ne8ni-no56775gan56775go es-23442234422344223442das,su-pon-queal-ma-9Coroa-2344223442XXXXXXXXXX[MANE34553345536]XXXXXXXXXXa-al.1034553XXXXXXXXXXIm-77757775tas,XXXXXXXXte-5677556775mosXXXXXde-XXXXXper-fec-ne-1156775XXXXXXXXXXtos2344223442lir,XXXXXXXXXXpe-34553ro34553e-XXXXXsoXXXXXfec-quepu-1234553XXXXXXXXXXfuer-77757775daXXXXXXXXpa-5677556775raXXXXXXXXXXmászanos1356775me-XXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXXXXrar.3455334553¡Sí!XXXXXXXXXXjo-1434553XXXXXXXXXXIm-77757775tas,XXXXXXXXte-5677556775mosXXXXXde-XXXXXper-fec-ne-15567750022000220tos00220fec-tos.Di-mecuán-másHarm.1623442nes3455334553cep-56775tie-tu-ú,a-totusde-fec-17Verso 1 - RD, R & AJtos,121112sí e-(X)DASH](X)(X)a-restú.[RAINBOWSoy18ú-ca56775di-XXXXXcenXXXXXque3455334553XXXXXXXXXX34553ni-ymie-19goXXXXXes-XXXXXtá a23442ni-vel.XXXXXXXXXXMicon-2244222442pa-XXXXXXXXXX22442mifian-za20re-XXXXXceXXXXXa-56775gan-XXXXXcia,XXXXXme34553fuer-34553XXXXXXXXXX34553rro-da21zaXXXXXXXXXXsi en23442al-goXXXXXfa-XXXXXllé.22442La22442XXXXXrei-XXXXX22442[RARITY]22XXXXXnaXXXXXdel56775dra-XXXXXmaXXXXX3455334553XXXXXXXXXX34553quesoy,23UnXXXXXXXXXXpo-23442co in-XXXXXten-XXXXXsa,22442sé...22442XXXXX[APPLEJACK]XXXXX22442lo24vez56775ta56775dar,23442serTalmegus-a-gra-Y25Corode-2344223442XXXXXXXXXXdo3455334553ho-XXXXXXXXXXma-sia-2634553XXXXXXXXXXnes-77757775mosXXXXXXXX[MANE5677556775Im-XXXXXper-XXXXXta,so-6]2756775XXXXXXXXXXtas,2344223442mosXXXXXXXXXXde-34553fec-34553tosXXXXXqueXXXXXfec-te-ne-2834553XXXXXXXXXXlir,77757775e-XXXXXXXXso5677556775másXXXXXXXXXXpu-pe-ro2956775fuer-XXXXXXXXXX2344223442XXXXXXXXXXnos3455334553daXXXXXXXXXXza3034553XXXXXXXXXXpa-77757775jo-XXXXXXXXrar.5677556775Im-XXXXXper-XXXXXrame-¡Sí!31567750022000220de-00220fec-tas,te-ne-mosfec-3223442Di-3455334553más56775tos.mecuán-tostie-nestu-ú,33Verso 2 - PP, FS & TSa-cep-totusde-fec-tos,a-sí e-res34tú.[PINKIEPIE]Creenqueso-losoy35bro-masyri-sas,quecon-fia-blenosoy.36Yopo-dríasiem-prebro-
Change tuning (R)