gDAE1=80442345XXXX6XXXX7XXXX8XXXX9XXXX10XXXX11XXXX12XXXX13XXXX14XXXX15XXXX16XXXX17XXXX18XXXX19XXXX20XXXX21XXXX22XXXX23XXXX24XXXX25XXXX26XXXX27XXXX28XXXX29XXXX30XXXX31XXXX32XXXX33XXXX34XXXX35XXXX36XXXX37XXXX38XXXX39XXXX40XXXX41XXXX42XXXX43XXXX44XXXX45XXXX46XXXX47XXXX48XXXX49XXXX50XXXX51XXXX52XXXX53XXXX54XXXX55XXXX56XXXX57XXXX58XXXX59XXXX60XXXX61XXXX62XXXX63XXXX64XXXX65XXXX66XXXX67XXXX68XXXX69XXXX70XXXX71XXXX72XXXX73XXXX74XXXX75XXXX76XXXX77XXXX78XXXX79XXXX80XXXX81XXXX82XXXX83XXXX84XXXX85XXXX86XXXX87XXXX88XXXX89XXXX90XXXX91XXXX92XXXX93XXXX94XXXX95XXXX96XXXX97XXXX98XXXX99XXXX100XXXX101XXXX102XXXX103XXXX104XXXX105XXXX106XXXX107XXXX108XXXX109XXXX110XXXX111XXXX112XXXX113XXXX114XXXX