1Intro (00:00)=904423456789Verse I (00:22)SxH10xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH11xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH12xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH13xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH14xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH15xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH16xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH17xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH18xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH19xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH20xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH21xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH22xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH23xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHS2425Chorus I (01:05)xHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH26xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH27xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH28xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH29xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH30xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH31xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH32xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH33Verse II (01:27)SxH34xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH35xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH36xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH38xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH39xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH40xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH41xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH42xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH43xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH44xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH45Chorus II (01:59)xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH46xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH47xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH48xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH49xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH50xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH51xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH52xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH53Verse III (02:21)xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH54xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH55xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH56xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH57xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH58xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH59xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH60xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH61xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH62xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH63xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH64xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH65xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH66xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH67xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH68xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH69Chorus III (03:05)xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH70xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH71xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH72xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH73xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH74xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH75xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH76xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH77Outro (03:26)xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH78xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH79xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH80xHBDxHxHSxHBDxHBDBDS81xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH82xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH83xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH84xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH85xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH86xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH87xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH88xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH89xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH90xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH91xHBDxHxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSxH9224