eBGDAElet ringlet ring1=7933303003020044230203let ringlet ring33300030200430203let ringlet ringlet ring53300030200063020320let ringlet ringlet ring733000302000830203202let ringlet ringlet ring9102013200310332023020let ring11023203012330300302000let ringlet ring13302032021433000302000let ringlet ring1530203232161020132003let ring1733203454518023322323let ring1933232020333000302000let ringlet ring213020320222333000302000let ringlet ringlet ringlet ring23302032022433300332022let ringlet ring25022033203263320let ringlet ringlet ring273302032020283020030300let ring2910232302130330003000let ringlet ringlet ring31330003020003230203202let ringlet ringlet ring3333030030200034302033202let ringlet ringlet ring35102013200336332023020let ring3702320303833000302000let ringlet ring393020320240330300302000let ringlet ring4130203202421020132003let ring4333203454544023322323let ring453323204633000302000let ringlet ring473020320248330300302000let ringlet ringlet ring49302032025033300332022let ringlet ring51022033203523320let ringlet ringlet ringlet ringlet ring533302032020543302032020let ringlet ring5502003020005632023302203let ringlet ring57020003058020030200059Strum Rhythym at Will33022060330XX261330XX362330236333022064330XX265330XX3let ringlet ringlet ring66330233320673330003020006830203202let ringlet ringlet ringlet ring693330003020007030203202let ringlet ringlet ring713330033202272022033203let ringlet ringlet ring733320743302032020let ringlet ring753020030300760200302000let ring7732023302200780022079let ring801023230218133002382