eBGDAE1=140442314526=2105XXXX5XXXX77XXXX7XXXX87XXXX7XXXX95XXXX5XXXX10=2105XXXX5XXXX117XXXX7XXXX127777777713714=2105XXXX5XXXX157XXXX7XXXX167XXXX7XXXX175XXXX5XXXX18=2105XXXX5XXXX197XXXX7XXXX2077777777217