eBGDAElet ringlet ring1=117111211442(11)121211314(14)(14)94911511121112116WHAMMY147WHAMMY OFF141617178WHAMMY199WHAMMY OFF171617161416171410161410121110121213111214121113141214WHAMMY111214WHAMMY OFF12111314121514131116121112WHAMMY1412let ring17WHAMMY OFF1714161719171618161717161831819(19)171917211919141914171816111442012109921141112221412141314162314161714161714161719let ring2417161919(19)575251412101214111214171412111715121012141926129757911121197545712712751471475427WHAMMY9let ring28WHAMMY OFF1291299912911full29(11)full911911991130(11)1111WHAM1131WHAMMY OFF9129119932129WHAMMY119129OFF119WHA BOMB1293311OFF9111111full(11)XWHAMMY…1234WHAM (BOMB) 91211full11111211full1135WHAMMY OFF109936109912379111211full91011912381112121412121114339109940109912411416174214171643141416141614133441614131311114514161746WHAMMY1917 OFF164714171614171614171614171614161416143let ringlet ring4813141616(16)49131413141316141416161414350(14)(14)14141414165113141314131614161314161635219171616191716161917161917191716191716165396954756575597975567545455776958756575999960754545611213161314173621614176312111411full991291096412119119119910912119365109WHAM966OFF1099WHAM1267WHAMYY OFF912911991191291196889101191191291012911129116912147012rake21let ring711614187213141611(11)731416177414rake1975191716141617161417161416141614137613141616let ringlet ring77WHAMMY1919(19)78(19)79WHAMMY OFF9587let ring80(7)710979101281(12)1211912821412131583171315full1384151412141585151415let ringlet ring8617(17)1517871919(19)882019½(19)178920full20full9020191719391171392151793WHAMMY12let ringlet ring9412(12)95121196911979let ring98(9)(9)X991919(19)100(19)101161816171718161816310216181617171816181716173let ring103191041917161716171619(17)1618173105151515106(15)15151071515151081717171717let ring109WHAMMY OFF171617161817161719110(19)171611117full1417141614171416171121416141416141716113161412161411WHAM161411OFF161411161412161411WHAM16141116OFF1411114161412161411WHAM161411OFF161411WHAM161411OFF161411WHAM161411OFF161411115161412161412WHAM161614OFF12161412WHAM1666116161412161412WHAM141614OFF12161412WHAM1466117161412161412WHAM161614OFF12161412WHAM1666118161412161412WHAM141614OFF12161412WHAM1466119 OFF171512161411171512171412WHAMMY17151216 OFF1411171512161411120161411171412161411171412WHAMMY17141217 OFF1412171412161411121161411161411161411WHAM OFF171512161411WHAM OFF171512161411WHAMMY171512122OFF171512171512161411171512WHAMMY OFF161411161411171512161411123WHAMMY OFF...... ASI SUCESIVAMENTE....19141914121914191412191419141221142114121241914191412191419141219141914121714171412125WHAMMY OFF...... ASI SUCESIVAMENTE....19141914121714171412191419141219141914121261914191412211421141219141914121714171412127WHAMMY OFF...... ASI SUCESIVAMENTE....19141914121914191412191419141221142114121281914191412191419141219141914121714171412129WHAMMY19Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotation