1choir intro=1264423456789101112131415xHBDxHASxHBDBDxHASxH16xHBDxHASxHBDBDxHASxH17xHBDxHASxHBDBDxHASxH18xHBDxHASxHBDBDxHASxH19introxHBDxHESxHBDBDxHESxH20xHBDxHESxHBDBDxHESxH21xHBDxHESxHBDBDxHESxH22xHBDxHESxHBDBDxHESBD23versexHBDxHESxHBDBDxHESxH24xHBDxHESxHBDBDxHESxH25xHBDxHESxHBDBDxHESxH26xHBDxHESxHBDBDxHESBD27xHBDxHESxHBDBDxHESxH28xHBDxHESxHBDBDxHESxH29xHBDxHESxHBDBDxHESxH30xHBDxHESxHBDBDxHESBD31xHBDxHESxHBDBDxHESxH32xHBDxHESxHBDBDxHESBD33pre chorusxHBDxHESxHBDBDxHESxH34xHBDxHESxHBDBDxHESBD35BD36introxHBDxHESxHBDBDxHESxH37xHBDxHESxHBDBDxHESxH38xHBDxHESxHBDBDxHESxH39xHBDxHESxHBDBDxHESBD40versexHESxH41xHBDxHESxHBDBDxHESxH42xHBDxHESxHBDBDxHESxH43xHBDxHESxHBDBDxHESBD44xHBDxHESxHBDBDxHESxH45xHBDxHESxHBDBDxHESxH46xHBDxHESxHBDBDxHESxH47pre chorusxHBDxHESxHBDBDxHESxH48xHBDxHESxHBDBDxHESxH49FTFTFTFTFTFTFTFT50chorusCCtaBDtatatataEStatataBD51taBDtataBDtataEStatataBD52taBDtatatataEStatataBD53taBDtataBDtataEStatataBD54CCtaBDtatatataEStatataBD55taBDtataBDtataEStatataBD56taBDtatatataEStatataBD57taBDtataBDtataEStatataBD58CCtaBDtatatataEStatataBD59taBDtataBDtataEStatataBD60taBDtatatataEStatataBD61taBDtataBDtataEStatataBD62taBDtatatataEStatataBD63taBD64introBDvs65xHBDxHESxHBDBDxHESxH66xHBDxHESxHBDBDxHESxH67xHBDxHESxHBDBDxHESxH68versexHBDxHESxHBDBDxHESBD69xHBDxHESxHBDBDxHESxH70xHBDxHESxHBDBDxHESxH71xHBDxHESxHBDBDxHESxH72xHBDxHESxHBDBDxHESBD73xHBDxHESxHBDBDxHESxH74xHBDxHESxHBDBDxHESxH75xHBDxHESxHBDBDxHESxH76pre chorusxHBDxHESxHBDBDxHESBD77xHBDxHESxHBDBDxHESBD78xHESBDFTFTFTFTFTFTFTFT79chorusCCtaBDtatatataEStatataBD80taBDtataBDtataEStatataBD81taBDtatatataEStatataBD82taBDtataBDtataEStatataBD83CCtaBDtatatataEStatataBD84taBDtataBDtataEStatataBD85taBDtatatataEStatataBD86taBDtataBDtataEStatataBD87CCtaBDtatatataEStatataBD88taBDtataBDtataEStatataBD89taBDtatatataEStatataBD90taBDtataBDtataEStatataBD91taBDtatatataEStatataBD92taBDtatatataEStataEStaBD93CCtaBDtatatataEStatataBD94taBDtataBDtataEStatataBD95taBDtatatataEStatataBD96taBDtataBDtataEStatataBD97CCtaBDtatatataEStatataBD98taBDtataBDtataEStatataBD99taBDtatatataEStatataBD100ESMTLTFTESBDESBD101CCtaBDtatatataEStatataBD102taBDtataBDtataEStatataBD103taBDtatatataEStatataBD104taBDtataBDtataEStatataBD105taBDtatatataEStatataBD106taBDtatatataEStataEStaBD107mona lisa outroCCtaBDtatatataEStatataBD108taBDtataBDtataEStatataBD109taBDtatatataEStatataBD110taBDtataBDtataEStatataBD111CCtaBDtatatataEStatataBD112taBDtataBDtataEStatataBD113taBDtatatataEStatataBD114taBDtataBDtataEStatataBD115CCtaBDtatatataEStatataBD116taBDtataBDtataEStatataBD117taBDtatatataEStatataBD118taBDtataBDtataEStatataBD119taBDtatatataEStatataBD120taBDtatatataEStataEStaBD121