eBGDAE1=216442Intro7597777977797779XXXXXXXX37597777977797779XXXXXXXX47597777977797779XXXXXXXX5556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX67597777977797779XXXXXXXX77597777977797779XXXXXXXX87597777977797779XXXXXXXX9556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX107597777977797779XXXXXXXX117597777977797779XXXXXXXX127597777977797779XXXXXXXX13556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX147597777977797779XXXXXXXX157597777977797779XXXXXXXX167597777977797779XXXXXXXX17556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX18Solo 17597777977797779XXXXXXXX197597777977797779XXXXXXXX207597777977797779XXXXXXXX21556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX227597777977797779XXXXXXXX237597777977797779XXXXXXXX247597777977797779XXXXXXXX25556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX267597777977797779XXXXXXXX277597777977797779XXXXXXXX287597777977797779XXXXXXXX29556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX307597777977797779XXXXXXXX317597777977797779XXXXXXXX327597777977797779XXXXXXXX33556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX34Línea7597777977797779XXXXXXXX357597777977797779XXXXXXXX367597777977797779XXXXXXXX37556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX387597777977797779XXXXXXXX397597777977797779XXXXXXXX407597777977797779XXXXXXXX41556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX427597777977797779XXXXXXXX437597777977797779XXXXXXXX447597777977797779XXXXXXXX45556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX467597777977797779XXXXXXXX477597777977797779XXXXXXXX487597777977797779XXXXXXXX49556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX50Estribillo00002205100052000022053000547597777977797779XXXXXXXX557597777977797779XXXXXXXX567597777977797779XXXXXXXX577597777977797779XXXXXXXX580000220590006000002206100062223442223422342234XXXXXXXX63223442223422342234XXXXXXXX64223442223422342234XXXXXXXX65223442223422342234XXXXXXXX66Solo 27597777977797779XXXXXXXX677597777977797779XXXXXXXX687597777977797779XXXXXXXX697597777977797779XXXXXXXX707597777977797779XXXXXXXX717597777977797779XXXXXXXX727597777977797779XXXXXXXX737597777977797779XXXXXXXX74Línea7597777977797779XXXXXXXX757597777977797779XXXXXXXX767597777977797779XXXXXXXX77556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX787597777977797779XXXXXXXX797597777977797779XXXXXXXX807597777977797779XXXXXXXX81556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX827597777977797779XXXXXXXX837597777977797779XXXXXXXX847597777977797779XXXXXXXX85556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX867597777977797779XXXXXXXX877597777977797779XXXXXXXX887597777977797779XXXXXXXX89556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX90Estribillo00002209100092000022093000947597777977797779XXXXXXXX957597777977797779XXXXXXXX967597777977797779XXXXXXXX977597777977797779XXXXXXXX980000220990001000000220101000102223442223422342234XXXXXXXX103223442223422342234XXXXXXXX104223442223422342234XXXXXXXX105223442223422342234XXXXXXXX106Solo Saxo7597777977797779XXXXXXXX1077597777977797779XXXXXXXX1087597777977797779XXXXXXXX1097597777977797779XXXXXXXX1107597777977797779XXXXXXXX1117597777977797779XXXXXXXX1127597777977797779XXXXXXXX1137597777977797779XXXXXXXX1147597777977797779XXXXXXXX1157597777977797779XXXXXXXX1167597777977797779XXXXXXXX1177597777977797779XXXXXXXX1187597777977797779XXXXXXXX1197597777977797779XXXXXXXX1207597777977797779XXXXXXXX1217597777977797779XXXXXXXX122556775123124556775XXXX5567XXXX5567XXXX55671251267597777977797779XXXXXXXX1277597777977797779XXXXXXXX1287597777977797779XXXXXXXX1297597777977797779XXXXXXXX130334553334533453345XXXXXXXX131334553334533453345XXXXXXXX132334553334533453345XXXXXXXX133334553334533453345XXXXXXXX134223442223422342234XXXXXXXX135223442223422342234XXXXXXXX136223442223422342234XXXXXXXX137223442223422342234XXXXXXXX138Línea7597777977797779XXXXXXXX1397597777977797779XXXXXXXX1407597777977797779XXXXXXXX141556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX1427597777977797779XXXXXXXX1437597777977797779XXXXXXXX1447597777977797779XXXXXXXX145556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX1467597777977797779XXXXXXXX1477597777977797779XXXXXXXX1487597777977797779XXXXXXXX149556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX1507597777977797779XXXXXXXX1517597777977797779XXXXXXXX1527597777977797779XXXXXXXX153556775XXXXXXXX334553XXXXXXXX154Estribillo000022015500015600002201570001587597777977797779XXXXXXXX1597597777977797779XXXXXXXX1607597777977797779XXXXXXXX1617597777977797779XXXXXXXX16200002201630001640000220165000166223442223422342234XXXXXXXX167223442223422342234XXXXXXXX168223442223422342234XXXXXXXX169223442223422342234XXXXXXXX170Solo final334553334533453345XXXXXXXX171334553334533453345XXXXXXXX17257775577755777557775XXXXXXXX17357775577755777557775XXXXXXXX174223442223422342234XXXXXXXX175223442223422342234XXXXXXXX176=9622344210710797978973333177=69334553178=585567756179777997180=214181