eBGDAE1=100442Verse34560700Harm.Harm.800091001112Chorus5559Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.135014559515165559Harm.Harm.Harm.17501855951920212223Harm.24Verse925260272802900300003132033Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.34Chorus5559355036559537Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.38555939504055954142Bridge444432424444402020452460707477075548505050549303030505152535455565758596026112621Harm.Harm.Harm.63Verse126471265126671267068006900070Harm.71595959597259595959Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.73Chorus5559745075559576Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.775559785079559580Harm.Harm.Harm.Harm.811212121212121282512835595Harm.Harm.Harm.Harm.Harm.84855559865087=8555958889=400220