1Intro=2004423FTBDFTFTSFTSFTS4FTBDFTFTSFTSFTS5BDBDFTMTFTFTBDFTBD6BDBDFTMTFTFTBDFTBD7Verse 1CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD8RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD9RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD10RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD11CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD12RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD13RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD14RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD15CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD16RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD17RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD18RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD19CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD20RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD21RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD22RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSSSS23ChorusCCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS24CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS25CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS26CCBDSSCCBDSSCCFTSSSSS27CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS28CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS29CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS30CCBDSSCCBDSSCCFTSSBDSBD31CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS32CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS33CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS34SSSSFTFTFTFTMTMTMTMTHTHTHTHTMTBD35Verse 2CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD36RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD37RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD38RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD39CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD40RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD41RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD42RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD43CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD44RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD45RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD46RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD47CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD48RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD49RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD50RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSSSS51ChorusCCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS52CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS53CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS54CCBDSSCCBDSSCCFTSSSSS55CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS56CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS57CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS58CCBDSSCCBDSSCCFTSSBDSBD59CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS60CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS61CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS62SSSSFTFTFTFTMTMTMTMTHTHTHTHTMTBD63BridgeRCoHBDRC64FTBDFTFTSFTSFTS65FTBDFTFTSFTSFTS66FTBDFTFTSFTSFTS67FTBDFTFTSFTSFTS68FTBDFTFTSFTSFTS69FTBDFTFTSFTSFTS70FTBDFTFTSFTSFTS71FTBDFTFTSFTSFTS72BDBDFTMTFTFTBDFTBD73BDBDFTMTFTFTBDFTBD74BDBDFTMTFTFTBDFTBD75BDBDFTMTFTFTBDFTBD76SoloFTBDFTFTSFTSFTS77FTBDFTFTSFTSFTS78FTBDFTFTSFTSFTS79FTBDFTFTSSFTSSFTFTSS80Verse 3CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD81RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD82RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD83RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD84CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD85RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD86RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD87RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD88CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD89RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD90RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD91RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD92CCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD93RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD94RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSBD95RCBDBDRCSBDRCFTBDFTRCSSSS96ChorusCCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS97CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS98CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS99CCBDSSCCBDSSCCFTSSSSS100CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS101CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS102CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS103CCBDSSCCBDSSCCFTSSBDSBD104CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS105CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS106CCBDSSCCBDSSCCBDSSCCBDSS107SSSSFTFTFTFTMTMTMTMTHTHTHTHTMTBD108OutroBDBDFTMTFTFTBDFTBD109BDBDFTMTFTFTBDFTBD110FTBDFTFTSFTSFTS111FTBDFTFTSFTSFTS112113114