1Intro=130xHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH442LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH3LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH4LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH5LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH6LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH7LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH8LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH9LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH10LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH11LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH12LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH13LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH14LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH15LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH16LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH17LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH18LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH19LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH20LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH21LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH22LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH23LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH24LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH25LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH26LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH27LCxHxHxHxHxHxHxHclxHxHxHBGxHxH28BDSSBDBDSSSS29Guitars...ABDCC2CC1fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH30fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH31fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH32fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH33fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH34fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH35fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH36fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH37fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH38fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH39fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH40fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH41fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH42fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH43fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH44Bass enters with very high vol!!!fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH45fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH46fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH47fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH48fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH49fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH50fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH51fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH52fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH53fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH54fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH55fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH56fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH57Keyboard SoloABDCC2CC1fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH58fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH59fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH60fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH61fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH62fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH63fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH64fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH65fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH66fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH67fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH68fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH69fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH70fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH71fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH72fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSSfHS73fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH74fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH75fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH76fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH77fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH78fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH79fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH80fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH81fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH82fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH83fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH84fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSSfHS85Guitar Solo 1ABDCC2CC1fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH86fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH87fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH88fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH89fHABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH90fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH91fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH92fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH93fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH94fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH95fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH96fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH97fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH98fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH99fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH100fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH101ABDCC2fHfHfHSoHfHABDfHfHSfH102fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH103fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH104fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH105fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH106fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH107fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH108fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH109fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH110fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH111fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH112Heavy RiffABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD113ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD114ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD115fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD116ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD117ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD118ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD119fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD120Guitar Solo 2ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD121ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD122ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD123fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD124ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD125ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD126ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD127fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD128ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD129ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD130ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD131fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD132ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD133ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD134ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD135fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD136ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD137ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD138ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD139fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD140ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD141ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD142ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD143fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD144Break + Keyboards (+ Breathing noise)CC1CC1CC2CC2145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208Slide Guitar & Acoustic GuitarCC1CC1CC2CC2209210211212CC1CC1CC2CC2213214215216CC1CC1CC2CC2217218219ABDABDSS220Alternated RifffHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH221fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH222fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH223fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH224fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH225fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH226fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH227fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH228fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH229fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH230fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH231fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH232fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH233fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH234fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH235fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH236fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH237fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH238fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH239fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH240fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH241fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH242fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH243fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH244fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH245fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH246fHABDfHfHfHSoHfHABDfHfHSfH247MTMTfHfHoHfHCC2SS248Guitar Solo with half time rythmABDCC1CC2fHfHSfH249fHABDfHfHSfH250fHABDfHfHSfH251fHABDfHfHSfH252fHABDfHfHSfH253fHABDfHfHSfH254fHABDfHfHSfH255fHABDfHfHSfH256ABDCC2fHfHSfH257fHABDfHfHSfH258fHABDfHfHSfH259fHABDfHfHSfH260fHABDfHfHSfH261fHABDfHfHSfH262fHABDfHfHSfH263fHABDfHfHSfH264ABDCC2fHfHSfH265fHABDfHfHSfH266fHABDfHfHSfH267fHABDfHfHSfH268fHABDfHfHSfH269fHABDfHfHSfH270fHABDfHfHSfH271fHABDfHfHSfH272ABDCC2fHfHSfH273fHABDfHfHSfH274fHABDfHfHSfH275fHABDfHfHSfH276ABDCC2fHfHSfH277fHABDfHfHSfH278fHABDfHfHSfH279fHABDfHfHSfH280OutroABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD281ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD282ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD283fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD284ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD285ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD286ABDCC1CC2fHfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD287fHABDfHSfHfHoHSfHABDfHfHSfHABD