1=126SHTSFT242IntroCCBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH443xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH4xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH5xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH6xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH7xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH8xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH9xHBDxHSFTxHBDoHBDHTSFT10Verse 1CCBDSFTxHBDxHBDxHSFTxH11xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH12xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH13xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH14xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH15xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH16xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH17xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH18xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH19xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH20xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH21xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH22Pre ChorusxHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH23xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH24xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH25xHBDxHSFTxHBDoHBDSFTSFT26Verse 2CCBDSFTxHBDxHBDxHSFTxH27xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH28xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH29xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH30xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH31xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH32xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH33xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH34xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH35xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH36xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH37xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH38Pre ChorusxHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH39xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH40xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH41xHBDxHSFTxHBDoHBDMTSFT42ChorusCCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMT44CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT46CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH48CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHBDxHBDMTSFT50Verse 3CCBDSFTxHBDxHBDxHSFTxH51xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH52xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH53xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH54xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH55xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH56xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH57xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH58xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH59xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH60xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH61xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH62Pre ChorusxHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH63xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH64xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH65xHBDxHSFToHBDxHBDHTSFT66Verse 4CCBDSFTxHBDxHBDxHSFTxH67xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH68xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH69xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH70xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH71xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH72xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH73xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH74xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH75xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH76xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH77xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH78Pre ChorusxHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH79xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH80xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH81xHBDxHSFToHBDxHBDHTSFT82ChorusCCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH83xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMT84CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH85xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT86CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH87xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMT88CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH89xHBDxHxHSxHBDxHBDSMTSMT90BridgeCCBDxHxHxHxHxHoHxHBD91xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD92xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD93xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD94xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD95xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD96xHBDxHxHxHxHxHoHxHBD97xHBDxHxHSxHRCSHTSFT98Verse 5CCBDSFTxHBDxHBDxHSFTxH99xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH100xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH101xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH102xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH103xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH104xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH105xHBDxHSFTxHxHBDxHSFToH106xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH107xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH108xHBDxHSFTxHxHBDxHSFTxH109xHBDxHSFTxHxHBDoHSFToH110Pre ChorusxHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH111xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFToH112xHBDxHSFTxHBDxHBDxHSFTxH113xHBDxHSFTxHBDoHBDMTSFT114ChorusCCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH115xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMT116CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH117xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT118CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH119xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT120CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH121xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT122OutroCCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH123xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMT124CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH125xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSFT126CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH127xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH128CCBDxHSxHBDxHBDxHxHSxH129xHBDxHxHSxHBDxHBDSHTSHT130xHBDxHxHxHxHxH131xHxHxHxHxH132xHxHxHxHxHxH133xHxHxHxHxHxH134xHxHxHxHxHxH135xHxHxHxHxHxHxH136xHxHxHxHxHxH137=90RC138