You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=90300023300023XXXXXX300023XXXXXX4422320232XXXXXX2320XXXXXX3000220000220XXXXXX000220XXXXXX40102301023XXXXXX01020020205300023Mientras mi miente viaja300023XXXXXX300023XXXXXX6donde tu estas 2320232XXXXXX2320XXXXXX7mi padre grita000220000220XXXXXX000220XXXXXX8Otra vez0102301023XXXXXX01020020209Que me malgasto mi 300023300023XXXXXX300023XXXXXX10futuro y su paz2320232XXXXXX2320XXXXXX11con mi manera000220000220XXXXXX000220XXXXXX12De ser0102301023XXXXXX010200202013Pré-RefrãoAunque no escucho ya estoy…232023…lejos de aquí14010230020102015Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti232002323231633002317Refrãorebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX18sigo a los demás2320232XXXXXX2320XXXXXX19Si soy rebelde cuando te 0102301023XXXXXX01020XXXXXX20quiero hasta rabiar2320232XXXXXX2320XXXXXX21Y soy rebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX22pienso igual que ayer2320232XXXXXX2320XXXXXX23Y soy rebelde cuando me 0102301023XXXXXX01020XXXXXX24juego hasta la piel2320232XXXXXX2320XXXXXX25Si soy rebelde300023300023XXXXXX300023XXXXXX26300023300023XXXXXXes que quizas300023XXXXXX270102301023XXXXXX01020XXXXXX28nadie me conoce bien2320232XXXXXX2320XXXXXX29Alguno destos dias300023300023XXXXXX300023XXXXXX30voy escapar2320232XXXXXX2320XXXXXX310102301023XXXXXXpara jugarme todo01020XXXXXX32Por un sueño10101033Todo en la vida es a 300023300023XXXXXX300023XXXXXX34perder o ganar2320232XXXXXX23203131035Hay que apostar hay que apostar sin miedo300023300023XXXXXX300023XXXXXX362320232XXXXXX2320200237Pré-RefrãoNo importa mucho lo que digan…232023…de mi38010230020102039Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti232002323234033002341Refrãorebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX42sigo a los demás2320232XXXXXX2320XXXXXX43Si soy rebelde cuando te 0102301023XXXXXX01020XXXXXX44quiero hasta rabiar2320232XXXXXX2320XXXXXX45Y soy rebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX46pienso igual que ayer2320232XXXXXX2320XXXXXX47Y soy rebelde cuando me 0102301023XXXXXX01020XXXXXX48juego hasta la piel2320232XXXXXX2320XXXXXX49Si soy rebelde 300023300023XXXXXX300023XXXXXX50300023300023XXXXXX300023Es queXXXXXX51quizas0102301023XXXXXX01020XXXXXX520102301023XXXXXX01020XXXXXX53Solo0102301023XXXXXXC01020XXXXXX540102301023XXXXXXC01020XXXXXX55G300023300023XXXXXX300023XXXXXX562320232XXXXXXD2320XXXXXX570102301023XXXXXXC01020XXXXXX582320232XXXXXXD2320XXXXXX59G300023300023XXXXXX300023XXXXXX602320232XXXXXXD2320XXXXXX610102301023XXXXXXC01020XXXXXX620102301023XXXXXXC01020XXXXXX63Pré-RefrãoNo importa mucho lo que digan de mi2320232XXXXXX2320XXXXXX640102301023XXXXXX01020XXXXXX65Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti2320232XXXXXX2320XXXXXX66300023Y soy67Refrãorebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX68sigo a los demás2320232XXXXXX2320XXXXXX69Si soy rebelde cuando te 0102301023XXXXXX01020XXXXXX70quiero hasta rabiar2320232XXXXXX2320XXXXXX71Y soy rebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX72pienso igual que ayer2320232XXXXXX2320XXXXXX73Y soy rebelde cuando me 0102301023XXXXXX01020XXXXXX74juego hasta la piel2320232XXXXXX2320XXXXXX75rebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX76sigo a los demás2320232XXXXXX2320XXXXXX77Si soy rebelde cuando te 0102301023XXXXXX01020XXXXXX78quiero hasta rabiar2320232XXXXXX2320XXXXXX79Y soy rebelde cuando no 300023300023XXXXXX300023XXXXXX80pienso igual que ayer2320232XXXXXX2320XXXXXX81Y soy rebelde cuando me 0102301023XXXXXX01020XXXXXX82juego hasta la piel2320232XXXXXX2320XXXXXX831 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add commentChange tuning (R)