1Intro=178442345678BDSBD9CC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)10xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)11xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)12xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHSCC1BD13CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)14xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)15xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)16xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)BD17Verse ICC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)18xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)19xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)20xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)21xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)22xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)23xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)24xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHSSS25CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)26xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)27xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)28xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)29xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)30xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)31xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)32xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)33Verse IICC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)34xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)35xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)36xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)37xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)38xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)39xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)40xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)41Chorus ICC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)42xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)43xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)44xH(xH)BDxHS(xH)CC2SHFTBDCC2S45CC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)46xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)47xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)48SSSSSSSS49CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)50xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)51xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)52xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)53CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)54xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)55xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)56xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHSxH57Verse IIICC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)58xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)59xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)60xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)61xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)62xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)63xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)64xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)65Chorus IICC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)66xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)67xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)68xH(xH)BDxHS(xH)CC2SHFTBDCC2S69CC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)70xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)71xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)72SBDBDBDSBDBDBDSBD73SoloCC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)74xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)75xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)76xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)77xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)78xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)79xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)80xHBD(xH)xHS(xH)BDxHoHBDoHBDoHBD81CC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)82xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)83xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)84xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDCC1BD85CC2BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)86xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)87xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)88xH(xH)BDxHS(xH)BDCC1SCC2S89xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)90xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)91xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)92xH(xH)BDxHS(xH)xHBDSSSSS93CC2BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)94xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)95LTSBDBDBDHFTSBDBDBDCC2SBDBD96BDSBDSBDSBDCC1BDCC2BD97CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)98xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)99xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)100xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)101xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)102xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)103xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)104xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)105Verse IVCC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)106xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)107xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)108xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)109xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)110xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)111xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)112xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)113Chorus IIICC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)114xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)115xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)116xH(xH)BDxHS(xH)CC2SHFTBDCC2S117CC1BD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)118xH(xH)BDxHS(xH)xHBD(xH)BDxHS(xH)119xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)120BDSSSSSSS121OutroCC1BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)122xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)123xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)124xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHSCC1BD125CC2BD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)126xHBD(xH)xHS(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)127xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)xHS(xH)128xHBD(xH)BDxHS(xH)BDxH(xH)BDxHSSS129CC1BDoHSoHBDoHS130oHBDoHSBDoHBDoHS131oHBDoHSoHBDoHS132oHBDoHSBDoHBDoHS133BDLFTLTBDSBDBDLFTLTBDBDSBDBD134LTLFTBDBDSBDLFTLTBDBDLFTLTBDSBDBD135BDLFTLTBDSBDBDLFTLTBDBDSBDBD136LTLFTBDBDSBDSBDSSS137BDCC2SBDCC1SBD