d#A#F#C#G#D#1=97442Intro 1N.C.34FE5FE6FE7FE8Intro 2EGA9EGF#10EGA11EGF#12EGA13EGF#14EGA15EGF#16Verse A (1)E76G70A0000317E00G00F#33318E7G10A000019E00G003F#3320EGA21EGF#22E76G70A000023E00G0F#35324E76G70A00025E00G00F#335326Verse B (1)FM703301000270301311280011290001333330E31Chorus (1)E72775373277753773377753734G77G#7A5Bb3B7735N.C.361037InterludeE3839404142434445246247248249Verse C (1)FM7222222502222222512222522222222253F111254111255111256333157111258111259222160566778861E62Chorus (2)E72775376377753776477753765G77G#7A5Bb3B7766E06700680690070EndingEGA71EGF#72EGA73EGF#74EGA75EGF#76EGA77EGF#78N.C.