eBGDAECapo 3rd fretlet ringlet ringlet ringlet ring1=1202020XXX044222000XXXX032020XXX0let ringlet ringlet ring422000XXXX0500000000XXX0063030030XXX03let ringlet ring722202222XXX22810230210XXX21let ringlet ring900200200XXX20106x00220222X222
Shift pitch (R)