Shiho Fuiji / Atsuko Asahi / Ryo Nagamatsu / Yasuaki Iwata Tabs