1Intro=2004423456789Chorus10111213141516171819202122232425VersetaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)26taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)27taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)28taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)29taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)30taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)31taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)32taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)33taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)34taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)35taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)36taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)37taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)38taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)39taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)40taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)41taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)42taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)43taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)44taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)45taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)46taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)47taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)48taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)49taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)50taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)S(ta)ShS(ta)S51ChorustaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)52taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)53taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)54taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)55taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)56taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)57taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)58taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)59taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)60taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)61taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)62taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)63taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)64taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)65taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)66taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)67VersetaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)68taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)69taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)70taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)71taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)72taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)73taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)74taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)75taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)76taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)77taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)78taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)79taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)80taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)81taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)82taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)83taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)84taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)85taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)86taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)87taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)88taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)89taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)90taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)91taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)92taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)93ChorustaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)94taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)95taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)96taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)97taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)98taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)99taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)100taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)101taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)102taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)103taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)104taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)105taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)106taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)107taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)108taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)109SolotaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)110taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)111taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)112taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)113taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)114taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)115taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)116taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)117taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)118taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)119taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)120taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)121taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)122taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)123taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)124taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)125VersetaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)126taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)127taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)128taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)129taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)130taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)131taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)132taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)133taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)134taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)135taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)136taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)137taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)138taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)139taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)140taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)141Last ChorustaShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)142taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)143taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)144taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)145taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)146taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)147taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)148taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)149taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)150taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)151taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)152taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)153taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)154taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)155taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)156taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)157taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)158taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)159taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)160taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)161taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)162taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)163taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)164taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)165taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)166taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)167taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)168taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)169taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)170taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)171taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)172taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)173taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)174taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)175taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)176taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)177taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)178taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)179taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)180taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)181taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)182taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)183taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)184taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)185taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)186taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)187taShBD(ta)(ta)Sh(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)188taShBD(ta)taShBD(ta)taShS(ta)(ta)Sh(ta)