eBGDAE1Intro - (song length 8:00)=804423450122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX01220012206330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX11002330002370122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX01220012208330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX13002333002390122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122010330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023110122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122012330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023130122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122014330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023150122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122016330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023170122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122018330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023190122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122020330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX13002333002321012201220220XXXXXX02233002311030023012201220220XXXXXX02433002311030025First Verse26272829303132XXXXXXXXXXXXXXXXXX330023330023330023330122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122034330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023350122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122036330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023370122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122038330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023390122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122040330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023410122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122042330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023430122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122044330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023450122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122046330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023470122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122048330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX13002333002349First Chorus1220202020122020202022020504553535353455353535355534553511220202020122020202022020524553535353455353535355534553531220202020122020202022020544553535353455353535355534553551220202020122020202022020let ring56455353535345535353535553455357Second Verse0221021202let ring583554355534590221021202let ring603554355534610221021202let ring623554355534630221021202let ring643554355534650221021202let ring663554355534670221021202let ring683554355534690221021202let ring703554355534710221021202let ring72355435553473Second Chorus122020202012202020202202074455353535345535353535553455375122020202012202020202202076455353535345535353535553455377122020202012202020202202078455353535345535353535553455379122020202012202020202202080455353535345535353535553455381Guitar Jams / Verse 30122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122082330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023830122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122084330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023850122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122086330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023870122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122088330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023890122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122090330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023910122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122092330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023930122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122094330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX110023300023950122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122096330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX130023330023970122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX012200122098330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX11002330002399Sax Solo0122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220100330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX1300233300231010122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220102330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX1100233000231030122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220104330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX1300233300231050122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220106330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX1100233000231070122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220108330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX1300233300231090122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220110330023330023XXXXXXXXXXXX330023110023XXXXXXXXXXXX1100233000231110122001220XXXXXXXXXX0122001220XX22XXXXXX0122001220112330023330023XXXXXXXXXXXX330023130023XXXXXXXXXXXX13002333002311312202020201220202020220201144553535353455353535355534553115122020202012202020202202011645535353534553535353555345531171220202020122020202022020118455353535345535353535553455311912202020201220202020220201204553535353455353535355534553121122020202012202020202202012245535353534553535353555345531231220202020122020202022020124455353535345535353535553455312512201264553555345331271220128455355534533129130131132